Consells sectorials de participació

 

Els consells sectorials de participació són órgans consultius que tenen entre les seves funcions assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació en els temes relacionats amb un àmbit concret i elaborar i elevar propostes al Consell de Participació Ciutadana o a les diferents àrees municipals

Les veïnes i veïns d'Aielo de Malferit poden formar part d'aquests consells a través dels col·lectiu i associacions locals o bé a títol personal en aquells en els quals la seua composició ho permeta.

La normativa municipal que regula la composició, finalitat, les funcions i  el tipus de Consells Sectorials que com a mínim s’han de crear per donar resposta a les diferents àrees participatives..., és el Reglament Òrganic Municipal de participació ciutadana en el seu títol III, articles del 19 al 22.

 

Consulteu ací la documentació:

  • Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana (veure PDF)

Composició, Membres dels Consells I Funcions

 

Cadascú dels Consells tindran els següents òrgans necessaris:

  • Ple
  • President/a
  • Secretari/a, amb veu i vot
  • Amb caràcter potestatiu, també podran existir una o vàries Comissions, atenent a les necessitats .

 

 

Funcions dels Consells

 

Són funcions dels Consells Sectorials les següents (ROMPC):

          a. Fomentar la protecció i la promoció de la qualitat de vida dels sectors implicats.
          b. Assessorar a l’Ajuntament i col·laborar amb ell en l’àmbit del seu coneixement, presentant iniciatives, suggeriments o propostes per afavorir el desenvolupament de la matèria                    de la seva competència.
          c. Fomentar la participació directa de les persones.
          d. Afavorir l’associacionisme i la col·laboració individual.
          e. Emetre informes sempre que els mateixos siguen sol·licitats per l’Ajuntament en un aspecte concret.
          f. Fomentar l’aplicació de polítiques integrals encaminades a la defensa dels drets de les persones.
          g. Proposar l’elecció de les persones que serien guardonades amb els premis 9 d’Octubre.

 

Estructura Organitzativa

 

El Ple del Consell

El Ple del Consell estarà format per President/a, el Secretari/a i els vocals que en cada moment estiguen formalment designats.
Podrà convocar-se a les sessions a personal o membres de l’Ajuntament, o a tècnics o especialistes en temes concrets, per a informar o opinar davant el Ple del Consell, sense dret a vot. Aquesta convocatòria es farà per part del President/a i s’especificarà en comunicació de la convocatòria de la sessió a la resta de vocals, per tal que estiguen informats de les persones que assistiran a la sessió i el motiu de la seua assistència.

 

Comissions específiques.

Qualsevol Consell sectorial, així com l’alcaldia podrà promoure la constitució de Comissions de treball específiques per a intervenir en temes concrets que es caracteritzen per tindre una duració temporal determinada (Art. 22 ROMPC).
Les Comissions específiques per a l’estudi o preparació d’assumptes concrets es constituiran quan ho aprove el Ple del Consell, per majoria absoluta dels número legal de membres. La proposta de creació d’una Comissió haurà d’anar necessàriament indicada en la convocatòria de la sessió del Ple corresponent. Podran proposar la creació de comissions un grup de vocals no inferior a tres. En l’acord de creació s’especificarà clarament el seu objecte, la seua composició i el termini o periodicitat en què haurà de presentar les seues conclusions o treballs davant el Ple del Consell.
Els treballs i conclusions d’aquestes comissions hauran de presentar-se en tot cas al Ple del Consell abans que a qualsevol altre òrgan municipal, per al seu debat.

 

Competències i Funcions dels Consells

 

Informe anual

En el marc de l’objecte i les matèries especificades en l’art. 1, cada Consell serà competent per debatre i aprovar un informe anual amb les actuacions realitzades durant el seu període de funcionament, i proposar iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramés al Consell de Participació Ciutadana, que el remetrà a la corporació.

 

Competències pròpies.

     El Ple del Consell té com a competències pròpies:

          a. El coneixement i seguiment de les polítiques municipals aprovades i l’estat d’execució de les mateixes.
          b. El coneixement del pressupost municipal referit a aquest sector.
          c. El coneixement dels resultats de l’acció municipal en la matèria que corresponga.
          d. Debatre i fer recomanacions respecte a les inversions i taxes referides a la seva àrea.
          e. Desenvolupar debats i processos destinats a conèixer en detall les propostes, per tal de recollir i presentar les millores a incloure.
          f. El desenvolupament de processos destinats a conèixer l’opinió de la ciutadania en determinats aspectes.                                                                                                                                          g. El traslladar al Consell de Participació Ciutadana aquelles propostes, treballs, iniciatives i/o mesures que es consideren pertinents.
          h. Elaborar la proposta dels criteris per a l’assignació pressupostària corresponent a cada entitat membre del consell sectorial.

 

Funcions de la Presidència del Consell.

     Són funcions de la Presidència del Consell
          a. Convocar el Ple per iniciativa pròpia o a proposta d’un terç dels membres.
          b. Presidir i alçar les sessions, així com moderar els debats
          c. Representar legalment el Consell
          d. Formar l’orde del dia
          e. Requerir la presència de persones qualificades per assessorar o informar al consell sobre els assumptes que s’hagen de tractar, quan es considere convenient.

 

Son funcions del secretari.

          a. Comunicar les convocatòries i alçar les actes del Ple i comunicar-les a tots els membres.
          b. Custodiar les actes i la documentació del Consell
          c. Per a la realització d’estes tasques comptarà amb l’ajuda i supervisió del tècnic municipal que actue com a assessor en els diferents consells sectorials.

 

Dels vocals.

     Són funcions dels vocals:
          a. Proposar a la presidència assumptes per a la seua incorporació a l’orde del dia.
          b. Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell.
          c. Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions del Consell i a les de les comissions de què forme part.

 

Dels representants en altres consells sectorials.

          a. La participació com a vocal representant del Consell corresponent en el Consell de Participació Ciutadana i/o en el Consell Econòmic Local.

 

 

Convocatòria i Orde del Dia

Lloc de realització.

Les sessions dels diversos Consells es celebraran a la Sala Polivalent de l’edifici associatiu, i en el seu defecte es realitzaran al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Les sessions del Ple del Consell són públiques i la seua convocatòria es publicarà a l’espai web municipal dedicat als Consells Sectorials (www.aielodemalferit.es).

El Consell estarà vàlidament constituït amb l’assistència d’un terç dels seus membres, en número no inferior a 3 vocals (comptant al President), i amb l’assistència del Secretari.

 

Sessions dels Consells

Les sessions del Consell es convocaran pel President/a amb caràcter ordinari cada TRES mesos, i amb caràcter extraordinari quan així ho determine el President a iniciativa pròpia o a petició raonada d’almenys un terç dels membres del Consell.

En el cas del Consell Econòmic Local, les sessions es realitzaran 2 vegades a l’any i amb caràcter extraordinari quan així ho determine el President a iniciativa pròpia o a petició raonada d’almenys un terç dels membres del Consell.

 

 

Les convocatòries de les sessions ordinàries es comunicaran amb almenys 7 dies naturals d’antelació, i les extraordinàries, en cas que es justifique per motius d’urgència, amb 48 hores d’antelació, mitjançant remissió per part del Secretari/a d’un correu electrònic a l’adreça facilitada per cada vocal, que inclourà dia i hora de celebració de la sessió, assumptes a tractar i persones convocades que no siguen membres del Consell, en el seu cas.

Els assumptes a incloure en l’orde del dia els determina el President/a.

Qualsevol vocal pot adreçar-se al President/a amb caràcter previ a la convocatòria, per tal de sol·licitar que s’incloga un punt determinat en l’orde del dia. L’estimació d’aquesta proposta serà potestativa per al President.

A més dels assumptes inclosos en l’orde del dia, hi haurà sempre en totes les sessions un punt d’intervencions lliures, on qualsevol vocal, prèvia petició de la paraula al President, podrà proposar un tema de debat o estudi, emetre una opinió sobre qualsevol assumpte d’interès de la comissió o plantejar dubtes o preguntes sobre els temes tractar.

 

Adopció d’Acords

 

En cas de decidir sotmetre algun estudi o proposta a votació, aquesta s’entendrà aprovada amb el vot favorable de la majoria simple dels assistents a la sessió corresponent. Per tal de sotmetre un assumpte a votació, aquest haurà d’estar inclòs en l’orde del dia corresponent.

Qualsevol vocal pot fer constar el seu vot particular i les seues motivacions o propostes alternatives.
No es podrà efectuar votació sobre cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del dia, llevat que s’aprove la seua inclusió per acord de la majoria absoluta del número legal de membres del Consell.

 

De l’assumpte sotmès a votació i del resultat d’aquesta, així com de tots els vots particulars formulats, es donarà trasllat a la regidoria delegada corresponent.

 

Formalització d’Actes i Publicació d’Acords

 

El Secretari/a deurà necessàriament assistir a les sessions del Ple, i alçar acta amb indicació de l’hora i lloc de la reunió, assistents, temes tractats, i extracte de les conclusions a què s’arribe, en el seu cas.


Qualsevol dels vocals podrà demanar que conste en l’acta la seua intervenció, sempre que la facilite al Secretari/a per escrit, en format de tractament de text, i utilitzant el correu electrònic, en el termini màxim de 24 hores des de la finalització de la sessió.

 

 

Les actes seran signades pel Secretari i el President, enviades a tots els membres del Consell amb caràcter previ a la convocatòria de la següent sessió, i aprovades en aquesta, amb la rectificació d’errades materials que hi haja, si escau.


Es faran constar en l’acta de la següent sessió les observacions o matisacions que desitgen fer els vocals al text de l’acta a aprovar.


Les actes es custodiaran en l’Ajuntament per part del Secretari, i seran de públic accés, publicant-se a més en la pàgina web municipal, en el corresponent apartat dels Consells Sectorials de Participació Ciutadana.