Descripció dels Consells

 

El Consell Local Agrari es configura com l’òrgan que té per finalitat desenvolupar funcions de caràcter consultiu, de col·laboració, i assessorament en relació a aquelles matèries relacionades amb el medi ambient, l'agricultura i infraestructures agràries, sobre la base de les competències que li són pròpies i les que determine, en el seu cas, la Conselleria corresponent.

 

Composició dels òrgans

 

 • President: Alcalde o regidor en qui delegue
 • Vocals:
  • Regidor de l’àrea
  • 1 representant dels agricultors joves
  • 1 representant dels ramaders locals
  • Representant de la Comunitat de Regants
  • Representants de l’associacionisme agrari
  • Un representant de cadascuna de les centrals sindicals amb implantació en el sector agrari de la població.
  • Representant del Grup de Voluntariat Ambiental
  • Representant de l’Associació Veïnal
  • Fins un màxim de 3 persones que, designades pel Consell, tinguen acreditada personalitat i coneixement del sector agrari en l’àmbit local