ORDENANCES MUNICIPALS

Ordenança Abocament a la Xarxa Municipal de Clavegueram (veure PDF)

Ordenança Concessió de Subvencions Municipals (2013) (veure PDF)

Ordenança de Retirada de Vehicles i Dipòsit Municipal (2013) (veure PDF)

Ordenança Fiscal d'Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (veure PDF)

Ordenança Fiscal General de Gestió Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals (veure PDF)

Ordenança Fiscal General de les Contribucions Especials (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre Activitats Econòmiques (IAE) (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora d'Impost Sobre els Béns Immobles (IBI) (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d'Abocaments i Desaigüe de Canalons i Altres Instal·lacions Anàlogues en Terrenys ús Públic Local (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d'Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Arreplegada de Residus Sòlids Urbans, Tractament i Eliminació dels Mateixos (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Concessió de Llicències Municipals Ocupació (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Distribució Aigua, Gas, Electricitat i Altres Proveïments Públics (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de Llicències Obres (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Instal·lacions de Llocs, Barraques, Cassets de Venda, Espectacles (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació dels Servicis EPA Culturals i Educatius i d'Escola Municipal de Música d'Ajuntament Aielo de Malferit (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Obertura de Rases, Sondatges i Calçs en Terreny ús Públic (veure PDF)

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic, locals amb mercaderies (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys ús Públic o Local amb Mercancies, Materials de Construcció (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació dels servicis de Piscina, Instal·lacions Esportives, Escoles Esportives Municipals i Altres Servicis Anàlegs (veure PDF)

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Utilitzacions Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic o Local (veure PDF)

Ordenança Municipal Reguladora de l'Administració Electrònica (veure PDF)

Ordenança Municipal Sobre Venda i Subministrament Alcohol i Tabac (veure PDF)

Ordenança Policia i Bon Govern (veure PDF)

Ordenança Reguladora d'Aprofitament de Béns Patrimonials en Sòl Rústic (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Participació Ciutadana als Plens 2022 (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Taxa Animals Perillosos (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Taxa Obertura Establiments (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Taxa per Concurrència a les Proves Selectives per a Ingrés de Persones al Servei d'Ajuntament (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a Traves de les Voreres i Reserves de la Via Publica per a Aparcament Exclusiu 2022 (veure PDF)

Ordenança Reguladora de la Venda No Sedentària i Mercat Municipal a Aire Lliure (veure PDF)

Ordenança Reguladora de Preu Públic per la Presentació del Servei de Podologia i Pedicura (veure PDF)

Ordenança Reguladora de Ús Públic per la Prestació, Participació, Utilització o Aprofitament de les Instal·lacions Esportives Municipals d'Aielo de Malferit (veure PDF)

Ordenança Reguladora del Camp (veure PDF)

Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la Presentació dels Serveis d'Escola Infantil Municipal la Serratella (veure PDF)

Ordenança Reguladora Taxa de Cementeri Municipal (veure PDF)

Ordenança Reguladora Taxa per Expedició de Documents Administratius (veure PDF)

Ordenança Tinença i Protecció Animal Domèstics (veure PDF)

Taxa per Llicència Obres Establiments (veure PDF)

Taxa Utilització dels Serveis Complementaris al Programa Ajuda a Domicili Serveis Socials Generals (veure PDF)

 

ACTUALITZACIÓ TRIBUTS LOCALS (veure PDF)

 

 

REGLAMENTS MUNICIPALS

Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana (veure PDF)

Reglament Cronista (veure PDF)

Reglament Centre de Dia (veure PDF)

Reglament del Consell d’Infància i Adolescència (veure PDF)

Reglament de gestió del servici d'ajuda a domicili (veure PDF)

Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil (veure PDF)

Reglament de Règim Intern de l'Escola Municipal de Música (veure PDF)

Reglament de Règim Intern del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (veure PDF)

Reglament de Règim Intern de la Llar dels Jubilats (veure PDF)

Reglament de Segona Activitat de la Policia Local (veure PDF)

Reglament d’Organització Municipal (veure PDF)