HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Atenció al públic

Ajuntament d’Aielo de Malferit
Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
info@aielomalferit.es
Telèfon: 96 236 30 10

DOMICILIACIONS BANCÀRIES

En l’Ajuntament d´Aielo de Malferit es poden domiciliar els següents rebuts:

IVTM (Impost municipal de vehicles de tracció mecànica)
Guals permanents
Fem i desguàs de canalons
Cementeri municipal
Escoles esportives
EPA (Escola permanent d´Adults)

Escola de música

Impost de Bens Immobles (gestionat per la Diputació de València)

Taxa tractament de Residus (gestionat per la Diputació de València).

 

Les domiciliacions tindran efectes per a l’exercici posterior a aquell en què es demanen a l’Ajuntament, excepte si es presenten abans de la data del cobrament en període voluntari suficient com per a permetre la introducció de les dades de la domiciliació.

Per a domiciliar els tributs, es pot utilitzar el model que hi ha i fer-lo arribar a l´Ajuntament per correu electrònic a l´adreça aielo.registre@cv.gva.es  o de forma presencial al Registre d’Entrada.

També es poden fer efectives les domiciliacions utilitzant el propi rebut durant el període de cobrament en voluntària, quan vagen a abonar-lo a l’entitat bancària.

ACTUALITZACIÓ ADREÇA TRIBUTS MUNICIPALS

El rebuts de cobrament periòdic, s’entreguen al domicili fiscal que consta en la base de dades de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit de cada tribut però no sempre coincideix amb el domicili on resideix del destinatari. En este cas, seria convenient comunicar-ho al departament corresponent i així poder actualitzar la nostra base de dades i que els rebuts arriben al seu destí.

En cas de què no es reba el rebut en la vivenda el contribuent pot contactar amb l’Ajuntament per tal d’arreplegar-lo o que se li envie.