BORSA OCUPACIÓ PER A COBRIR LLOCS DE PROFESSOR/A AL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES ENRIC VALOR

 

L'objecte de la convocatòria és la constitució d'una borsa de treball per a la contractació amb caràcter temporal de professor/a d'educació, (Subgrup A2 d'equivalència de titulació), sota el règim jurídic de personal laboral temporal, amb la finalitat de cobrir llocs de treball en el CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES ENRIC VALOR, D’AIELO DE MALFERIT.

Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 22 de setembre (tots dos inclosos)

BORSA D''OCUPACIÓ D''AUXILIAR D’iNFERMERIA/CLÍNICA ADSCRITA AL CENTRE DE DIA D’AIELO DE MALFERIT

 

Convocatòria i constitució d'una borsa de treball per atendre, per mitjà de contractació laboral temporal, les necessitats del servei municipal “Centre de Dia d’ Aielo de Malferit”, corresponents a la categoria professional d'Auxiliar d'Infermeria, i que atenguen a les següents circumstancies:

  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
  • Substitució transitòria dels titulars.
  • Execució de programes de caràcter temporal.
  • Excés o acumulació de tasques relacionades amb la prestació de serveis Municipals, obres i tasques d’ interès general i/o altres de similar analogia.

La borsa esta activa fins a 31 de desembre de 2020 i es finançarà amb recursos propis amb càrrec al Pressupost Municipal vigent.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 de juny (tots dos inclosos)

Constitució de borsa d'ocupació de peons amb l'objecte de realitzar contractacions temporals vinculades a les necessitats del servei.

 

Constitució d'una borsa d'auxiliars de serveis (peons), pertanyents al Grup E, per a possibles contractacions laborals temporals a fi d’atendre necessitats que pugen sorgir al llarg del present any 2020, en les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament d’Aielo de Malferit, i que atenguen a les següents circumstancies:

  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
  • Substitució transitòria dels titulars.
  • Execució de programes de caràcter temporal.
  • Excés o acumulació de tasques relacionades amb la prestació de serveis Municipals, obres i tasques d’ interès general i/o altres de similar analogia.

La borsa esta activa fins a 31 de desembre de 2020 i es finançarà amb recursos propis amb càrrec al Pressupost Municipal vigent.

 

El termini per a la presentació d'instàncies és de l'11 al 17 de juny (tots dos inclosos).

 

CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ DINTRE DEL PROGRAMA MUNICIPAL “Joves Emergents/Talent Jove 2020. L’ Ajuntament et Beca”

 

La present convocatòria té per objecte la concessió de fins a un màxim de 8 beques amb una durada màxima d’un mes en les àrees d’activitat que es relacionen:

Àrees ofertades
Educació
Benestar Social
Dependència
Centre de Dia
Administració Municipal
Joventut
Esports
Electricitat / Manteniment d’edificis
Informàtica i xarxes socials
Arxiu i Biblioteca

 

L’objectiu primordial del programa “Joves Emergents/Talent Jove 2020. L’Ajuntament et Beca” és complementar i contribuir activament al procés de formació i aprenentatge dels estudiants locals, mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits dintre de l’àmbit acadèmic, així com ficar en valor el talent jove com a element de transformació i progres social.

 

Presentació de sol·licituds de l'11 al 17 de juny (tots dos inclosos).

BASES DE L'OFERTA

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD

ACTA DE BAREMACIÓ PROVISIONAL

Borsa de treball per a la contractació de socorristes, monitors i personal de taquilla/consergeria 2020

 

Es objecte de la present convocatòria la constitució, mitjançant concurs de mèrits, d’ una borsa de treball temporal corresponent a les categories socorristes, monitors i personal de taquilla i consergeria, per a la temporada d’ estiu 2020, amb l’ objecte de cobrir les necessitats derivades del servei de PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, en la modalitat de prestació de serveis. La borsa estarà activa durant la temporada d’ estiu i fins que no s'aprovi una nova o fins que s'estimi necessari el manteniment de la mateixa.

Les contractacions derivades de la present borsa, quedaran condicionades a l’ apertura de la Piscina Municipal i a les restriccions i normativa derivada de la crisis sanitària.

 

Presentació de sol·licituds del 3 al 9 de juny (tots dos inclosos).

 

Borsa de treball per a la contractació de monitors/entrenadors de futbol de l'escola municipal de futbol 2020

 

Com a continuació a la Borsa de Treball aprovada per Resolució d'Alcaldia en data 16 de juliol de 2019, tenint en consideració que la mateixa s'ha esgotat per falta d'aspirants, i a fi de poder atendre les necessitats que puguen anar sorgint durant la temporada 2020/2021 a l'Escola Esportiva Municipal de Futbol, l'Ajuntament d'Aielo de Malferit requereix crear una borsa de treball per a la contractació, amb caràcter temporal, de monitors de futbol en règim de contractació temporal i a temps parcial.

 

Presentació de sol·licituds del 8 al 19 de juny (tots dos inclosos).