AREA D’ AGRICULTURA, PARCS I JARDINS

Regidor:

Telefon: 96 236 30 10

Horari d’atencio al public: 


Funcionari municipal responsable del servei: Jose Garcia Deusa

Telefon: 96 236 31 40

Horari i lloc d’atencio al public: De 10:30h a 14:30h a la prefectura de policia local

SERVEIS I TRAMITS QUE ES PRESTEN ALS CIUTADANS

Autoritzacions permis de crema.

Canvi de nom de bens de naturalesa rústica

Certificats cèdules cadastrals

Declaració per canvi de cultiu.

Cursos plaguicides nivel bàsic, renovació,…

Altres cursos d’agricultura ( poda, …)

Informes de parcel.les.

Danys produïts pels conills.

Diferens informacions de carácter agrícola, com ara revisió itv maquinària agrícola, horari calendari de cremes d’Aielo, l’Olleria, Vallada, facilitació plànols parcel.les rústica, ordenança del medi rural, i demés.

RELACIO DE SERVEIS MUNICIPALS ADSCRITS A L’ AREA:

Consell agrari – Junta d’arbitratge.

 

 

Col.laboració amb la Policia Rural.

Documents relacionats amb els serveis que pots trobar a la web