PLA LOCAL DE CREMES 2019 - 2020

El Pla Local de Cremes és un mecanisme d’obligat compliment que ha elaborat i aprovat l’Ajuntament d’Aielo de Malferit amb la finalitat de regular la utilització del foc al nostre terme municipal.

FLEU CLIC A LA IMATGE PER DESCARRGAR EL PLA LOCAL DE CREMES 2019 - 2020

BAN

RESOLUCIÓ DE 10 DE MARÇ DE 2014, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES, SOBRE REDUCCIÓ DELS HORARIS APTES PER A LA REALITZACIÓ DE CREMES.

Restringir amb carácter general i fins que no es resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, els horaris per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls lligada a alguntipus d’aprofitament ramader, queden delimitats al período horari comprés entre el trenc d’alba i les 13: 30 hores.

L'Alcalde

Cóm funciona?

El Pla Local de Cremes entrará en vigor el pròxim dia 1 de gener, i a partir d'aquesta data per encendre foc cal seguir les següents passes:

-Localitzar al planol que s'adjunta la lletra corresponent on está ubicada la parcel.la on es vol encendre foc.

-Després cal consultar al calendari els dies que es pot cremar en cada zona. El resum es aquest:

IMPORTANT: L’horari per realitzar les cremes será durant tot l'any des de I'eixida del sol fins les 13:30 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal demanar permÍs?

Quan per les característiques del treball s’haja de cremar fora dels dies establits.
NO Es podrà cremar restes de vara a menys de 100 metres d’una casa de camp.
NO Es podrà cremar restes de vara en una franja de 150 metres al voltant del casc urbà a excepció de terreny industrial i amb compliment del Decret de l’alcaldia d’Aielo de Malferit, núm 247/07.
NO Quan es creme els dies i hores que estableix el Pla Local de Cremes.

Mesures de precaució a tenir en compte

 1. Aquesta autorització no serà vàlida per als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs apareix el ponent, suspendrà automàticament l’operació i s’haurà d’apagar el foc.
 2. No s’abandonarà la vigilancia de la zona compresa fins a 50 metres de la crema, fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat 2 hores sense que s’hi observen brases.
 3. Previament a la crema s’ha de netejar de brossa i matoll una faixa d’amplaria suficient no inferior en cap cas a dos metres al voltant d’on es vulga realitzar la crema.
 4. La persona interessada haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable dels danys que cause.
 5. Quan l’acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrà realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
 6. En qualsevol cas, no s’aplicarà aquest Pla els dies que siguen declarats de Perill per la Conselleria de Medi Ambient=ALERTA 2 i 3 .
 7. Es prohibeixen, com a mesura precautòria general, en la totalitat dels terrenys forestals i a 500 metres d’aquests, les activitats següents:
 • Llançar burilles (colilles) o mistos.
 • Encendre foc per escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats.
 • La instal.lació o el manteniment de dipòsits de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establides per a la seua instal.lació.
 • Llançar fem o qualsevol altre tipus d’escombraries fora de les zones establides a l’efecte.
 • Llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-lo.
 • La crema de canyars, canyissars.

 

SANCIONS
La realització de foc fora del que estableix aquest Pla serà sancionable d’acord amb el que estableix la Llei Forestal.

 

AVÍS
Els mesos de novembre a febrer es podrà cremar restes vegetal fora de la zona autoritzada amb permís de l’ajuntament. En cas d’advertir un incendi, cridar al telèfon d’Emergències de la Generalitat 112, o bé a l’Ajuntament, Agents forestals o Policia.

 

 

Calendaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES CLIC EN QUALSEVOL DE LES IMATGES PER DESCARREGAR EL PLA DE CREMES EN PDF

 

FES CLIC EN QUALSEVOL DE LES IMATGES PER DESCARREGAR EL PLA DE CREMES EN PDF