PLA LOCAL DE CREMES 2021 - 2021

El Pla Local de Cremes és un mecanisme d’obligat compliment que ha elaborat i aprovat l’Ajuntament d’Aielo de Malferit amb la finalitat de regular la utilització del foc al nostre terme municipal.

FLEU CLIC A LA IMATGE PER DESCARRGAR EL PLA LOCAL DE CREMES 2020 - 2022

BAN

RESOLUCIÓ DE 10 DE MARÇ DE 2014, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I EMERGÈNCIES, SOBRE REDUCCIÓ DELS HORARIS APTES PER A LA REALITZACIÓ DE CREMES.

Restringir amb carácter general i fins que no es resolga el contrari, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, els horaris per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls lligada a alguntipus d’aprofitament ramader, queden delimitats al período horari comprés entre el trenc d’alba i les 13: 30 hores.

L'Alcalde

Cóm funciona?

El Pla Local de Cremes entrará en vigor el pròxim dia 1 de gener, i a partir d'aquesta data per encendre foc cal seguir les següents passes:

-Localitzar al planol que s'adjunta la lletra corresponent on está ubicada la parcel.la on es vol encendre foc.

-Després cal consultar al calendari els dies que es pot cremar en cada zona. El resum es aquest:

IMPORTANT: L’horari per realitzar les cremes será durant tot l'any des de I'eixida del sol fins les 13:30 hores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal demanar permÍs?

Quan per les característiques del treball s’haja de cremar fora dels dies establits.
NO Es podrà cremar restes de vara a menys de 100 metres d’una casa de camp.
NO Es podrà cremar restes de vara en una franja de 150 metres al voltant del casc urbà a excepció de terreny industrial i amb compliment del Decret de l’alcaldia d’Aielo de Malferit, núm 247/07.
NO Quan es creme els dies i hores que estableix el Pla Local de Cremes.

Mesures de precaució a tenir en compte

 1. Aquesta autorització no serà vàlida per als dies de ponent, i si una vegada començats els treballs apareix el ponent, suspendrà automàticament l’operació i s’haurà d’apagar el foc.
 2. No s’abandonarà la vigilancia de la zona compresa fins a 50 metres de la crema, fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat 2 hores sense que s’hi observen brases.
 3. Previament a la crema s’ha de netejar de brossa i matoll una faixa d’amplaria suficient no inferior en cap cas a dos metres al voltant d’on es vulga realitzar la crema.
 4. La persona interessada haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable dels danys que cause.
 5. Quan l’acumulació siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, aquest no es podrà realitzar als camins forestals ni a menys de 10 metres del camí.
 6. En qualsevol cas, no s’aplicarà aquest Pla els dies que siguen declarats de Perill per la Conselleria de Medi Ambient=ALERTA 2 i 3 .
 7. Es prohibeixen, com a mesura precautòria general, en la totalitat dels terrenys forestals i a 500 metres d’aquests, les activitats següents:
 • Llançar burilles (colilles) o mistos.
 • Encendre foc per escalfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats.
 • La instal.lació o el manteniment de dipòsits de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establides per a la seua instal.lació.
 • Llançar fem o qualsevol altre tipus d’escombraries fora de les zones establides a l’efecte.
 • Llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-lo.
 • La crema de canyars, canyissars.

 

SANCIONS
La realització de foc fora del que estableix aquest Pla serà sancionable d’acord amb el que estableix la Llei Forestal.

 

AVÍS
Els mesos de novembre a febrer es podrà cremar restes vegetal fora de la zona autoritzada amb permís de l’ajuntament. En cas d’advertir un incendi, cridar al telèfon d’Emergències de la Generalitat 112, o bé a l’Ajuntament, Agents forestals o Policia.

 

 

Calendaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES CLIC A LA IMATGE PER DESCARREGAR EL PLA DE CREMES EN PDF