Què és el cadastre immobiliari?

El cadastre immobiliari és un registre depenent del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques en el qual es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. La inscripció dels béns en el mateix és obligatòria, així com la incorporació de les alteracions que podera hi haure.

Quins fets, actes o negocis han de ser declarats al cadastre?

Una declaració cadastral és el document pel qual es posa en coneixement del Cadastre que s’ha produït una modificació a l’immoble que afecta la seua descripció cadastral. És obligatori formalitzar-la quan es duguen a terme els següents fets, actes o negocis:

La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, reforma, o enderrocament de las ja existents, ja siga parcial o total.

La modificació d’ús o destí i els canvis de classe de cultiu o aprofitament.

La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.

L’adquisició de la propietat, així com la seua consolidació

La constitució, modificació, adquisició de la titularitat de una concessió administrativa i dels drets reals d’usufructe i de superfície, així com determinats drets de gaudiment.

Les variacions en la quota de participació que corresponga a cadascú dels cònjuges en els béns immobles comuns, així com la composició interna en la quota de participació de cadascú dels comuners, membres o partíceps de les comunitats o entitats sense personalitat jurídica.

ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PÚBLIC:

Ajuntament d’Aielo de Malferit

Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
Correu: cadastre@aielomalferit.es

Telèfon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

CALENDARI D’ ASSISTENCIA TECNICA SERVEI DE CADASTRE:

El tècnic responsable de les revisions i actualitzacions del cadastre tindrà atenció al públic els dies:

  • 19 de gener
  • 23 de març
  • 18 de maig
  • 20 de juliol
  • 21 de setembre
  • 46 de novembre

L’ assistència es prestarà en les oficines de l’ Ajuntament en horari de 9 a 14 hores. Es recomana demanar cita prèvia cridant al telèfon 962363010.

Documents relacionats amb el Cadastre: