ACORD PER LA REACTIVACIÓ D''AIELO (ARA)

 

El compromís de l'alcalde i de l'Equip de Govern Municipal per realitzar un marc de consens amb l’objectiu d’eixir tots junts d'esta crisi econòmica i sanitària és el que ens porta a presentar el present document. Desprès dels diversos debats, necessaris per arribar a un consens, els subscriptors ens comprometem a desenvolupar ferramentes i accions per donar resposta a les necessitats que a nivell local la pandèmia està ocasionant, dotant dels recursos humans, econòmics, materials i d’infraestructura, dels quals dispose l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per fer-ne front.


Aquestes ferramentes complementaran les mesures que a nivell supramunicipal; europeu, nacional, autonòmic, provincial i/o comarcal, es posen en marxa amb la mateixa o anàloga finalitat.


L’adopció d’aquest acord i les ferramentes per dur-lo endavant es materialitzarà en diferents actuacions als àmbits d’incidència d’aquesta crisi. La competència de l’aprovació d’aquest Pla de Reactivació (ARA) i la seua dotació pressupostaria correspondrà al Ple de l’Ajuntament, per tant els grups polítics amb representació municipal sotmetran a debat els mateixos al Plenari, sense que allò siga incompatible en la participació de tots els sectors socials, econòmics i empresarials de la població i amb els seus representants.


Per tant, a més dels partits polítics, aquest procés s’obri a la participació de totes les institucions, entitats, empreses, associacions i organismes d’àmbit local amb rellevància social.

 

Aprovat al Ple Ordinari celebrat en data del 23 de juliol del 2020.

 

DESCARGAR PDF

ACORD PER LA REACTIVACIÓ D’AIELO DE MALFERIT (ARA) 

     

                                                                    

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

 

La situació econòmica de l’Ajuntament d‘Aielo de Malferit és d’un deute viu 496.284 euros.


Per la seua banda la Generalitat Valenciana i la Diputació de València han dotat, els darrers anys, als municipis d’un Fons de Cooperació. L’adjudicació d’aquest Fons no està condicionat a cap actuació concreta, per tant permet destinar part d’ell al desenvolupament de les actuacions que arreplegue el present document.


Tot i això, la situació actual exigeix un esforç d’austeritat i reorganització pressupostaria per fer front a la crisi social i econòmica ocasionada per la COVID-19.


Als pressupostos municipals de l’any 2020 no es contemplen estes les noves prioritats generades per la pandèmia, tot i que el compromís de l’equip de govern és arribar a acords amb el grups polítics i la resta d’agents implicats per fer front a la situació de crisi sanitària i econòmica generada per la COVID-19. Per això mateix, s’ha realitzat un estudi, en col·laboració amb els Tècnics i altres departaments municipals, per tal de determinar les quanties disponibles de cadascuna de les partides que amb motiu de la pandèmia es deixarà de gastar, per a assignar-les a les noves necessitats derivades de la crisi i respondre als acords excepcionals adoptats en les diverses Juntes de Govern Local desenvolupades durant l’estat d’alarma.


Aquest marc econòmic-pressupostari i de les reflexions entre totes les forces polítiques representades al Ple Municipal, es realitza una proposta econòmica per a, mitjançant les corresponents modificacions i ajustos del pressupost, es doten les quantitats econòmiques adequades fer a poder fer front a la situació actual.


Aquesta dotació s’estima en un import de 175.000€, podent-se incrementar un 20, a càrrec del superàvit del 2019 i “d’acord al RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19”, sempre que la situació econòmica municipal ho permeta i s’arribe a un acord, entre els diversos Grups Polítics i agents socials implicats en aquest document.


Per al compliment d’aquestos compromisos seria necessari realitzar les corresponents modificacions de crèdit , a proposta de tots els agent implicats i per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Ple, per a fer front als esforços en la Seguretat Sanitària, la Intervenció Social i Educativa i la Reactivació Econòmica Local.

 

                                                            

                                                                                                         

PARTICIPACIÓ

 

El desplegament de l’Acord de Reactivació d’Aielo de Malferit (ARA), així com de les accions i intervencions recollides en el present document, precisa de la participació de les associacions i col·lectius locals per la seua natura i finalitat. Per tant es considera fonamental que la composició de les comissions creades en cadascuna de les àrees no estiguen definides en la seua totalitat per tal de garantir la participació, i amb això l’adequació de les accions a la finalitat perseguida.

COMPROMISOS DELS I LES SIGNANTS DEL PRESENT ACORD

 

1. Desenvolupar i complir els Plans que integren aquest Acord per donar resposta als reptes que la pandèmia del COVID-19 genere localment.
2. Dotar amb els actuals recursos humans, econòmics i tècnics els Plans que formen este document.
3. Participar activament en les Comissions,
4. Prioritzar els objectius l’hora de distribuir els recursos humans i econòmics.