DEFINICIÓ DE CENTRE DE DIA PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS

És tot establiment que oferisca un programa d’atenció diürna especialitzat a persones que necessiten ajuda per a la realització de les activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

 

OBJECTIU QUE PERSEGUIM AL CENTRE DE DIA

Mantindre, preservar i/o millorar la funcionalitat dels usuaris i servir de suport a la família.

 

QUI POT SER USUARI DEL CENTRE DE DIA PER A PERSONES MAJORS DEPENDENTS d’ AIELO DE MALFERIT?

Persones majors de 60 anys amb problemes de dependència que presenten malalties cròniques, pluripatologia, amb limitació de la seua autonomia i que requereisquen atenció sanitària especialitzada, supervisió mèdica, cures d’infermeria o rehabilitació, que no es puguen prestar adequadament en el domicili

 

Amb caràcter excepcional, els centres podran atendre amb independència de l’edat, a persones que es troben en alguna d’estes situacions:

 • Demències que no requerisquen cures sanitàries continuades per l’evolució de la malaltia
 • Crònics amb patologies que generen problemes funcionals i/o cognitius
 • Crònics amb patologia osteoarticular degenerativa i traumatològica
 • Seqüeles funcionals post-intervenció quirúrgica o accident

El Centre de dia d’Aielo de Malferit, forma part des del juliol del 2021, del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. El centre és un recurs de la dependència i les persones que ingressen ho fan prèvia resolució de la Conselleria d’Igualtat i  Polítiques Inclusives del corresponent grau de dependència, tenint a disposició de la generalitat 40 places, quedant 2 (el centre està autoritzat per a 42 places) a disposició de la gestió del departament de serveis socials de l’Ajuntament, amb la corresponent taxa regulada per la ordenança fiscal.

SERVICIS QUE PRESTEM AL CENTRE DE DIA

 • SERVICIS BÀSICS:

 

 1. ACOLLIMENT: El Centre ofereix atenció diürna de dilluns a divendres amb horari de 8h a 20h

 2. RESTAURACIÓ: En el Centre s’ofereix esmorzar, dinar i berenar. Els menús estan elaborats per un dietista i es preveu l’elaboració de dietes especials per aquelles patologies que així ho requereixen. En l’elaboració dels menús es té en compte els hàbits i les costums dels usuaris. Es servei es presta en horari d’esmorzar, dinar i berenar.

 3. HIGIENE PERSONAL: El Centre disposa dels mitjans necessaris per a la higiene i la dutxa, així com per a l’atenció estètica i de la imatge dels usuaris. Els usuaris tenen pautada la dutxa setmanal. L’horari en que es presta el servei és de matí (10:30-13h)

 4. ATENCIÓ SOCIAL: El servici inclou l’atenció Social Individual, familiar i comunitària i l’animació sociocultural. La INDIVIDUAL està dirigida als usuaris del  Centre amb l’objectiu d’ informar-los, orientar-los i assessorar-los respecte de problemes i recursos socials. La FAMILIAR té com a objectiu informar, orientar, assessorar i acompanyar la família durant el procés d’atenció a l’usuari. I la COMUNITÀRIA es basa en la coordinació amb professionals i recursos dels sistema de serveis socials i del sistema sanitari. Aquest servei es presta els dimarts de 9-15h

 5. ATENCIÓ A LA SALUT: ATENCIÓ PSICOLÒGICA: Dirigida a preservar i mantindre la funció cognitiva dels usuaris i al tractament d’alteracions psicològiques que incidisquen en afectivitat, conducta i/o estat cognitiu. El Centre disposa del Psicòleg durant 5 dies a la setmana en horari de matí. ATENCIÓ D’INFERMERIA: dirigida a la prestació de cures d’infermeria, preparació i administració de medicació. El centre disposa d’un infermera tres dies a la setmana en horari de matí. ACTIVITATS DE TERÀPIA OCUPACIONAL: l’objectiu de les quals és la prevenció del deteriorament i el manteniment de les aptituds dels usuaris. ACTIVITATS DE REHABILITACIÓ: El Centre disposa d’un fisioterapeuta durant 5 dies a la setmana en horari de matí, que treballa la rehabilitació preventiva, de manteniment i terapèutica. PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT: el Centre realitza activitats de prevenció i promoció de la salut així com d’educació sanitària

 

 • SERVICIS OPCIONALS:
  • TRANSPORT ADAPTAT: El Centre realitza el trasllat dels usuaris des del domicili al centre i/o viceversa.

 

PROGRAMES D’ATENCIÓ QUE OFERIM AL CENTRE

El Centre disposa d’un programa anual d’atenció als usuaris per a les activitats següents:

 • Activitats de Rehabilitació Funcional i Cognitiva
 • Activitats de Teràpia Ocupacional
 • Activitats d’ animació Sociocultural

 

PROTOCOLS D’INTERVENCIÓ DELS QUE DISPOSEM AL CENTRE

 • Protocol d’Acollida i Adaptació al Centre
 • Protocol d’ Ingrés
 • Protocol d’Higiene personal, neteja i tècniques
 • Protocol de Caigudes
 • Protocol de Medicació
 • Protocol d’Incontinència
 • Protocol d’ Emergències Sanitàries

 

PLANTILLA DE PERSONAL I HORARI D’ATENCIÓ

Directora: Elisabet Malchirant Egea (de dilluns a divendres de 8-15:30h)

Subdirectora: Sarai Ortiz (de dilluns a dijous de 9-14h)

 

EQUIP INTERDISCIPLINARI.

     - Metgessa: Marifé Casado (dijous de 14:30-17:30h)

     - Infermera: Almudena Bolinches (dilluns 15-17h) i dijous de 15-17:30h)

     - Psicòleg: Juan Rafael Martorell (de dilluns a dv de 10:30-11:30h)

     - Fisioterapeuta: Llorenç Castelló (de dilluns a divendres de 9:30-13h)

     - Treballadora Social: Raquel Barber Vañó (divendres de 9-14h)

     - TASOC: Sarai Ortiz (de dilluns a dijous de 9-14h)

     - 5 Auxiliars de Clínica torns rotatius de (dilluns a divendres de 8-14h i de 14-20h)

 

PERSONAL DE SERVEIS.

     - 3 Auxiliars de neteja (de dilluns a divendres torns rotatius de 8-13h; 12-17h; 15-20h)

     - Cuiner (de dilluns a divendres de 8:30-16:30h)

     - Conductora (de dilluns a divendres de 8-10h i de 18-20h)

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud  d’ingrés al Centre de dia: Treballadora Social Ajuntament

 

Documentació necessària per a l’ingrés:

 • Fotocòpia D.N.I
 • Fotocòpia cartilla SS-SIP
 • Fotocòpia nº compte bancari
 • Informe mèdic amb pauta de medicació
 • Documentació sobre grau de dependència

 

Documents públics:

 

Reglament de règim interior