Pàgina principal

Digitalizació - Programa d''emissió de Bons Digitals per a Col·lectius Vulnerables, en el Marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d''Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. (Fins 31/07/2023) - ESTAT: TANCADA

 

QUÈ ÉS EL BO DIGITAL?

És tracta d'una ajuda per a la contractació de nous serveis d'internet fixa o d'un augment en la velocitat ja contractada consistent en una bonificació mensual  de 20 euros sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa, fins a un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats. 

 

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Qualsevol persona que complisca els següents condicions: 

a) Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana. 
b) Que l'habitatge en la qual s'instal·larà la connexió seguisca la residència habitual 
c) Que pertanga a un col·lectiu vulnerable. Els qui?

 • Els persones titulars o beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.
 • Els persones titulars o beneficiàries de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

 

QUIN TERMINI TINC PER A SOL·LICITAR-HO?

La sol·licitud del Bo Digital és podrà tramitar a partir del dilluns 24 d'octubre de 2022 i fins al 31 de juliol tots dos inclusivament.

 

COM PUC SOL·LICITAR-HO?

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Segons el que s'estableix en l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, els persones interessades podran presentar la sol·licitud del bo digital bé de manera presencial o de manera telemàtica.

a) de manera PRESENCIAL: 

 • En el registre de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital - Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital (Av. Jean Claude Combaldieu s/n, 03008, Alacant)
 • En els oficines d'assistència en matèria de registres com els oficines A prop (localització dels oficines A prop)
 • En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat,  Administració dels Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en els entitats que integren l'Administració Local  o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a "finestreta única".
 • En els oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
 • En qualsevol altre que establisquen els disposicions vigents.

b) de manera TELEMÀTICA: és realitzarà a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, per al qual serà necessari comptar amb certificat electrònic.

 

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D'APORTAR?

 • Formulari de sol·licitud del Bo Digital
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Resolució definitiva del reconeixement com a persona titular o beneficiària de la Renda Valenciana d'Inclusió, en la data de la sol·licitud.
 • O bé, resolució definitiva d'haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital, en la data de la sol·licitud.
 • Certificat o volant d'empadronament.
 • Acreditació de la representació, si escau.

No serà necessari aportar aquella documentació que estiga en poder de l'Administració i és puga consultar telemàticament, sempre que s'autoritze. En cas de no poder acreditar-s'a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat, s'acreditarà presentant certificat de l'organo competent en la matèria. 

En cas de no poder presentar la documentació o que no és puga comprovar per l'Administració i no obri en el poder de la persona sol·licitant, aquesta podrà realitzar una Declaració Responsable que ho obliga a presentar aqueixa documentació durant la instrucció del procediment.

 

AMB QUI PUC CONTACTAR PER A RESOLDRE ELS MEUS DUBTES I CONSULTES?

Per a qualsevol dubte o consulta pot trucar al telèfon +34 960 99 25 95 (de 9h a 15h) o enviar un email a bono_digital@gva.es 

 

MODELS NORMALITZATS 

 

QUINS OPERADORS ESTAN ADHERITS?

                                     

 

                                             

 

     

 

COM COMPROVAR QUINS OPERADORS EM PODEN DONAR SERVEI?

Segons el que s'estableix en l'Ordre 09/2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, modificada per l'Ordres 14/2022 i 03/2023, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, els persones interessades hauran d'indicar en la sol·licitud i per ordre de prioritat, fins a tres operadors d'entre els adherits al programa del bo digital per a la formalització del contracte.  Per a consultar els operadors haurà de tindre instal·lat Excel.

CONSULTAR OPERADORS PER MUNICIPI

El desplegable només mostrarà aquells operadors que presten servei en el seu municipi pel que haurà de comprovar directament amb l'operador que disposa de cobertura en el seu domicili.

 

QUE OFEREIXEN ELS OPERADORS?

OPERADOR WEB TELÈFON
O2 https://o2online.es/ 1551
FibraValencia https://fibravalencia.es/ 966188111
Eurona https://eurona.es/internet-satelite 900670352
MÁSMÓV!L https://www.masmovil-ofertas.com/fibra-internet-300mb/?tsource=marca-generica-resto-bm-mov&cercador= 900909441
Airsip https://airsip.es/ 963143161
Crevinet https://www.crevinet.com/ 965405255
Lowi https://www.lowi.es/ 956920585
REDI FOR YOU https://redi.es/ 900833802
WIPZONA ENERGY  http://www.wipzona.es/ 965013000
Cableworld https://www.cableworld.es/ 966192000

 

ENLLAÇOS A DESTACAR

Si en la sol·licitud va marcar que desitja rebre els notificacions de manera telemàtica, a l'efecte de contestar  a un requeriment, aportació de documentació de seguiment, a el·legacions; etc, haurà de realitzar-ho a través del següent enllaç:

 

MÉS INFORMACIÓ

 

ORDRE 3/2023, de 25 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, de modificació de l’Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (DOGV 9374, 04.07.2022), i segona convocatòria de concessió d’ajudes del programa

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s’àmplia el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU, i convocatòria de concessió d’ajudes del programa.

Ordre 14/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de modificació de l'Ordre 9/2022, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançat per la Unió Europea-Next Generation EU (publicada en el DOGV núm. 9374 / 04.07.2022), i convocatòria de concessió d'ajudes del programa.

ORDRE  9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven els bases reguladors i s'efectua convocatòria de concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, el marque del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya finançada per la Unió Europea-Next Generation EU)

RESOLUCIÓ de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digita, a proposta de la Direcció General per a la Lluita Contra la Bretxa Digital, per la qual s'aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació d'ajudes atorgades sobre la base de l'Ordre 9/2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per la qual s'aproven els bases reguladors per a la concessió d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya.

Mobilitat - MOVES III (29/07/21 - 31/12/23) NOVA AMPLIACIÓ FINS 31/07/2024!

 

Característiques de la convocatòria

Ordre de base nacional: MOVES III “Ayuda otorgada a través de las comunidades autónomas”

Pàgina web on es sol·licita l'ajuda: IVACE MOVES

 

Resum

Aquestes ajudes subjectes a règim de concurrència no competitiva es divideixen en dues línies d'actuació:

 • Línia 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible.
  Pressupost: 30.000.000 € + (Ampliació de crèdit) 18.000.000 € = 48.000.000 €
 • Línia 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
  Pressupost: 10.500.000 € + (Ampliació de crèdit) 23.566.589€ = 34.066.589 € 

Aquest programa d'ajuda s'enquadra en dins del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; concretament, en la inversió 2: "Pla d'incentius a la instal·lació de punts de recàrrega públics i privats, a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i línies d'impuls a projectes singulars i d'innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd".

 

Requisits de participació:

 • La data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021. Excepte per a les persones jurídiques, que haurà de ser posterior a la data de registre de la sol·licitud.
 • Els beneficiaris hauran de residir o tindre la seua seu en el territori de la Comunitat Autònoma de València.
 • Les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de huit mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, o en el seu cas, de manera directa, la realització de l'actuació objecte de subvenció.

 

Conceptes finançables:

 • L'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per «rènting» de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de «rènting» en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de «rènting».
 • L'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a nou mesos d'antiguitat des de la primera matriculació i la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador. (Vehicles de demostració).
 • La instal·lació dels sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. Es consideren costos subvencionables: el projecte, l'obra civil, els costos d'enginyeria i direcció d'obra, el cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos.

 

Política palanca: Política Palanca 1, “Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació”.

Components: Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

 

Quantia de les ajudes

Línia 1- Per a l'adquisició de cotxes elèctrics.

Per als beneficiaris que realitzen una activitat econòmica per qual oferisquen béns i serveis, la subvenció màxima que podran rebre serà aquella que establisca, segons el seu cas, la normativa de minimis; per a la resta de beneficiaris, el límit d'ajuda serà de cinquanta vehicles per destinatari últim i any.

El límit d'ajuda per a les persones físiques serà d'un cotxe subvencionable.

 • 1.1- En el cas de ser una persona jurídica:
Motorizacion   Categoria Autonomia en Km Límit preu de venda del vehicle (€) Ajuda (€)
Sense achatarramiento Amb achatarramiento
PIME Gran empresa PIME Gran empresa
Pila combustible M1                2.900                                         2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV Major o igual de 30 i menor de 90 45.000 (53.000 per a *vehiculos *BEV de 8 o 9 places) 1.700   1.600   2.300   2.200  
Major o igual de 90 2.900   2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV, pila de combustible N1 Major o igual de 30    3.600   2.900   5.000   4.000  
L6e   800           1.000  
L7e 1.200            1.500  
L3e, L7e, L5e, con P>3kW Major o igual de 70 10.000 750   700   950   900  

1.2- En la resta dels casos:

Motorizacion Categoria Autonomia en Km Límit preu de venda del vehicle (€) Ajuda (€)
Sense achatarramiento Amb achatarramiento
Pila combustible M1 - - 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV Major o igual de 30 i menor de 90 45.000 (53.000 per a *vehiculos *BEV de 8 o 9 places) 2.500   5.000  
Major o igual de 90 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV, pila de combustible N1 Major o igual de 30  - 7.000   9.000  
L6e   1.400   1.600  
L7e 1.800   2.000  
L3e, L7e, L5e, con P>3kW Major o igual de 70 10.000 1.100   1.300  

 

A més a més, s'afegirà un 10 a la subvenció en els següents casos:

 • Persones físiques amb discapacitat.
 • Habitants de municipis amb menys de 5.000 habitants.
 • Si el vehicle es destina a l'ús de taxi o a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC)

Aquests increments en les ajudes no són acumulables.

 

Línia 2 - Per a la instal·lació de les infraestructures de recàrrega

El límit d'ajuda serà de 800.000 euros per expedient, salve per als beneficiaris subjectes al reglament de minimis, que podran rebre un màxim de 200.000 euros, així com les persones físiques que no oferisquen béns i serveis, que tindran un límit de 5.000 euros per expedient.

En cap cas a un mateix destinatari últim podrà concedir-se-li més de dos milions i mig d'euros en tot el període de vigència de la convocatòria.

 Destinatarios últimos

Ayuda ( coste subvencionable)

Localización general

Municipios < 5.000 habitantes

Autònoms, Particulars, Comunitats de Propietaris i Administració sense activitat econòmica

70

80

Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés públic i P >= *50kW

35

(45 mitjana empresa)

(55 petita empresa)

40

(50 mitjana empresa)

(60 petita empresa)

Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés privat o públic i P < *50kW

30

 

40

 

Inversió:

Pla d'incentius a la instal·lació de punts de recàrrega, a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i a la innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd.

Eficiència energètica - Programa d'incentius 4: Realització d'instal·lacions del autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial (11/01/2022 - 31/12/2023)

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Beneficiaris: 
  • Persones Físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
  • Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
  • Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector.
  • Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d’estar donats d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Comunitats de propietaris.
  • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.
 • Pàgina web on es pot sol·licitar l'ajuda: TRAMITACIÓ AJUDA

 

Element

Habitatge i transició ecològica

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2021, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen de forma anticipada, per a l’any 2022, ajudes dins del programa d’incentius 4, Realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència [2021/10462]

Web

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Objecte

Finançar inversions dins del Programa d'Incentius 4, i en concret la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, amb o sense emmagatzematge.

Quantia

Veure punt sèptim de la convocatòria.

Data inici

11/01/2022

Data fi

31/12/2023

Component

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Inversió

I1. Zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i metropolità.

 

Resum de la convocatòria:

OBJECTE

Es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d'incentius 4 i, en concret, la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 477/2021, de 29 de juny, modificades pel Reial decret 377/2022, de 17 de maig. Aquestes ajudes s'emmarquen dins dels objectius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i del Pla de recuperació, transformació i resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, així com en la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'emmagatzematge energètic, quant al desplegament i la integració de les energies renovables, així com l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, amb la qual cosa es contribueix a la «descarbonització» en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

REQUISITS

 1. Quan s'han hagut d'iniciar les actuacions? Es consideren actuacions subvencionables la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, quan la seua data d'inici siga posterior al 30 de juny de 2021, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'art.13 de l'RD 477/2021, de 29 de juny.
 2. Quin tipus d'actuacions són subvencionables? Les actuacions de generació renovable subvencionables inclouen tant actuacions fotovoltaiques com eòliques, en els dos casos per a autoconsum, inclou les instal·lacions d'autoconsum i els sistemes d'emmagatzematge, en aquest últim cas quan, potestativament, s'hagen incorporat a les instal·lacions d'autoconsum. Per a cada tecnologia (eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari últim de l'ajuda i per ubicació o lligades al mateix consum o consums. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per instal·lacions d'autoconsum les que estableix el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. També es consideren actuacions subvencionables les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 3. Potència subvencionable. La subvenció màxima que es pot percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas podran percebre ajuda per la potència que supere els 5 MW indicats.
 4. Instal·lacions emmagatzematge subvencionables. Així mateix, per a ser elegible a l'efecte de les bases regulades en el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, s'entén per instal·lació d'emmagatzematge aquella en la qual es difereix l'ús final d'electricitat a un moment posterior a quan va ser generada, o que realitze la conversió d'energia elèctrica en una forma d'energia que es puga emmagatzemar per a la subsegüent reconversió d'aquesta energia en energia elèctrica. Perquè aquestes instal·lacions siguen elegibles, s'haurà de donar la condició que l'emmagatzematge no estiga directament connectat a la xarxa, sinó que serà part de la instal·lació d'autoconsum. Excepte en el cas d'instal·lacions aïllades de xarxa, només seran considerades elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge que no superen una ràtio de capacitat nominal instal·lada d'emmagatzematge davant de potència de generació de 5 kWh/kW. A més, hauran de disposar d'una garantia mínima de 5 anys. Les tecnologies plom-àcid per a emmagatzematge no seran elegibles.
 5. Sistemes de monitoratge. Totes les instal·lacions hauran de disposar d'un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica produïda per la instal·lació objecte de subvenció. Aquest sistema haurà de mostrar, com a mínim, la producció energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes. El sistema podrà mostrar dades addicionals com, per exemple, emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat per a la persona propietària de la instal·lació. Hauran de disposar d'una pantalla que mostre de manera actualitzada aquestes dades, excepte per al sector residencial, en un lloc visible i que haurà de ser accessible a través de dispositiu mòbil. Addicionalment a l'anterior, per a qualsevol actuació aquesta mateixa informació haurà de ser accessible a través de dispositiu mòbil o aplicació web.
 6. Condicions de la instal·lació. En còmput anual, la suma de l'energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d'ajuda ha de ser igual o superior al 80 de l'energia anual generada per la instal·lació.
 7. Potència d'instal·lació. En les instal·lacions eòliques, la potència de la instal·lació de generació, el terme kW es refereix a la potència de la instal·lació objecte de la sol·licitud o concessió de l'ajuda, que es correspondrà amb la potència nominal dels equips de generació eòlica (aerogeneradors), que s'entendrà com la potència activa màxima a la qual poden arribar aquests equips de generació segons la definició de l'article 3 del Reial decret 413/2013, de 6 de juny. En el cas que la instal·lació estiga composta per diversos aerogeneradors, la potència de la instal·lació serà la suma de la potència nominal de cada aerogenerador. En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, la potència de generació a l'efecte del càlcul de l'ajuda es correspondrà amb la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació (coneguda comunament com a potència de pic), mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent. En el cas de les instal·lacions d'emmagatzematge, la capacitat d'emmagatzematge a l'efecte del càlcul de l'ajuda es correspondrà amb la capacitat nominal de la instal·lació d'emmagatzematge reflectida en la seua fitxa tècnica.
 8. Aplicació normes de minimis quan les persones beneficiàries realitzen alguna activitat econòmica per la qual s'ofereixen béns i/o serveis al mercat. Estaran sotmesos als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020), d'acord amb l'article 3.2 del reglament, l'import total d'ajuda sota aquest concepte de minimis, concedida per un estat membre a una única empresa, no excedirà 200.000 ? durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb aquest reglament podran acumular-se amb: a) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim que estableix aquest últim reglament. b) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, d'aquest Reglament 1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals). No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

 

 

Eficiència energètica - Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable ja existents en el sector residencial (02/11/21 - 31/12/23)

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Persones Físiques
 • Pàgina web de l'IVACE amb més informació: MÉS INFORMACIÓ
 • Pàgina web on es tramita l'ajuda: TRAMITACIÓ AJUDA

Element

Habitatge

Convocatòria

Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. [2021/10812]

Web

IVACE

Objecte

Subvencions per la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d’energia renovable ja existents en el sector residencial.

Quantia

Cost màxim elegible per expedient: 7.000 €

Data inici

02/11/2021

Data fi

31/12/2023

Component

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge.

Inversió

I1. Desplegament de l'emmagatzematge energètic.

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Serà actuació subvencionable la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector.

 

BENEFICIARIS

Per al programa d'incentius 5, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats locals i el sector públic institucional.

c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector.

d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica.

e) Comunitats de propietaris.

f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia.

 

COSTOS ELEGIBLES

Es consideren costos elegibles els que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte d'aquesta convocatòria, que s'han indicat per a cada una de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 d'aquesta convocatòria, i els que s'indiquen a continuació:

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si és el cas.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.

d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, incloent-hi transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la tipologia d'actuació objecte d'ajuda.

e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció.

f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent-hi sondejos exploratoris i assajos TRT per al cas d'instal·lacions geotèrmiques.

g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i les que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte.

h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament.

i) Els costos de la redacció dels projectes o les memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que aquestes despeses de gestió superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000€ per expedient.

m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes.

n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.

o) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 4 d'aquest article.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l, m i n de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000€ per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa. No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a les dates previstes en els apartats 3 i 4 de l'article 3 d'aquesta convocatòria. Només es consideraran subvencionables els projectes i/o les instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

Eficiència energètica - Programa d'incentius 6: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial (02/11/21 - 31/12/23)

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
 • Beneficiaris: Persones Físiques
 • Pàgina web de l'IVACE amb més informació: MÉS INFORMACIÓ
 • Pàgina web on es tramita l'ajuda: TRAMITACIÓ AJUDA

 

Element

Habitatge

Convocatòria

Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. [2021/10812]

Web

 IVACE

Objecte

Subvencions per la realització d' instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Quantia

Cost elegible màxim per expedient: 7.000 €

Data inici

02/11/2021

Data fi

31/12/2023

Component

C8. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge.

Inversió

I1. Desplegament de l'emmagatzematge energètic.

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

BENEFICIARIS

Per al programa d'incentius 6, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

b) Entitats o organitzacions públiques o privades.

c) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica.

d) Comunitats de propietaris.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional.

COSTOS ELEGIBLES

Es consideren costos elegibles els que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte d'aquesta convocatòria, que s'han indicat per a cada una de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 d'aquesta convocatòria, i els que s'indiquen a continuació:

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si és el cas.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.

d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, incloent-hi transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la tipologia d'actuació objecte d'ajuda.

e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció.

f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent-hi sondejos exploratoris i assajos TRT per al cas d'instal·lacions geotèrmiques.

g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i les que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte.

h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament.

i) Els costos de la redacció dels projectes o les memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que aquestes despeses de gestió superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000€ per expedient.

m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes.

n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.

o) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 4 d'aquest article.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l, m i n de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000€ per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa. No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a les dates previstes en els apartats 3 i 4 de l'article 3 d'aquesta convocatòria. Només es consideraran subvencionables els projectes i/o les instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

Eficiència energètica - Subvencions per a la realització d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en edificis existents de la Comunitat Valenciana situats en municipis de repte demogràfic - “Programa PREE 5000” (28/01/22 - 31/12/23)

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Beneficiaris: Comunitats Energètiques, Comunitats de Propietaris, Persones Físiques

 


 

Element

Habitatge

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana», inclòs en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021

Web

IVACE

Objecte

Convocar les ajudes de l'IVACE en edificis existents de la Comunitat Valenciana situats en municipis de repte demogràfic, per a la realització d'actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d'actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com d'actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, que afavorisquen la reducció del consum d'energia primària no renovable i de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofita esmente de les energies renovables.

Quantia

de 10.000 € a 100.000 € per sol·licitud.

Data inici

28/01/2022

Data fi

31/12/2023

Component

C2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana

Inversió

I4. Programa de regeneració i repte demogràfic.

Dirigit a: Edificis d'habitatges (incloses unifamiliars) i de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulats per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), situats en municipis de repte demogràfic.
Presentació sol·licituds: Des del 28 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.
Termini de justificació: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.
Pressupost total de programa: 3.067.930 €

 

 

OBJECTIU

 

L'objectiu del PREE 5000 és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent en municipis de repte demogràfic mitjançant actuacions que van des de canvis en l'envolupant tèrmic, a la substitució d'instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d'origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l'eficiència energètica en la il·luminació.

A més, el Programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, tal com recullen les últimes directives d'energies renovables i de mercat interior de l'energia.


BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries les persones i entitats que s'enumeren a continuació, sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública propietàries d'edificis existents destinats als usos establits en l'article 3 de la convocatòria.
 2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguen propietaris d'edificis, que reunisquen els requisits establits en l'article 396 del Codi Civil i no hagueren atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acrediten aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgue facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta convocatòria, havent d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 6. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 7. Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.
 8. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis, les administracions de la comunitat autònoma, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes per a promoure i gestionar la realització d'actuacions de rehabilitació energètica, com a representants.

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

1. Les tipologies d'actuació subvencionables seran les següents:

 • Tipologia 1: Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmic.
 • Tipologia 2: Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

- Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.

- Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.

- Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

- Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en els tres subapartats anteriors.

- Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

 • Tipologia 3: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació de les zones comunes dels edificis existents de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge i dels edificis de qualsevol altre ús.

La descripció i particularitats de cadascuna d'aquestes actuacions s'especifiquen en l'annex de la present resolució.

2. Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies enumerades, es duran a terme en edificis destinats a un o diversos dels següents usos:

 1. Edificis d'habitatge unifamiliar.
 2. Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge.
 3. Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).

3. Així mateix, les actuacions subvencionables es podran enquadrar en una de les següents opcions:

 • Opció A: Incentius destinats a intervencions en edificis complets existents, incloses els habitatges unifamiliars.
 • Opció B: Incentius destinats a intervencions sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici existent.

4. Només es consideraran subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, no considerant-se elegible cap cost relatiu a l'execució de l'actuació que haja sigut facturat amb anterioritat, sense perjudici dels costos corresponents a actuacions preparatòries que siguen necessaris per a presentar la sol·licitud o dur a terme les corresponents inversions, com poden ser projecte, memòries tècniques, certificats, etc., que sí que podran ser considerats subvencionables, encara que hagueren sigut facturats amb anterioritat, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions preparatòries s'hagueren iniciat amb data posterior al 5 d'agost de 2021, data d'entrada en vigor del Programa d'Ajudes d'acord amb el que s'estableix en l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost .

5. Les actuacions objecte d'ajuda han de justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30 respecte a la seua situació de partida. Així mateix, han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici. Aquest criteri no serà aplicable en els següents casos:

 • Quan l'edifici acredite tindre una qualificació energètica A i es proposen mesures de millora; en aquest cas l'ajuda addicional d'eficiència energètica que s'aplicarà serà la corresponent a la qualificació energètica final A.
 • Quan l'edifici siga algun dels compresos en l'apartat 2.c) d'aquest article i no compte amb un procediment per a la seua qualificació energètica. En aquest cas haurà de reduir el seu consum d'energia primària no renovable en un 30 com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.

La millora de la qualificació energètica així com la reducció del consum d'energia primària no renovable, podrà obtindre's mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació de diverses, així com mitjançant la realització de mesures parcials d'una o diverses actuacions diferents. La certificació energètica de l'edifici es realitzarà d'acord amb la normativa, mitjançant la utilització d'algun dels programes informàtics oficials reconeguts.

6. El projecte objecte de l'ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana, en un municipi considera de repte demogràfic. El llistat de municipis de repte demogràfic pot consultar-se ACÍ.

7. No seran actuaciones subvencionables les següents:

 • Les realitzades en edificis construïts l'any 2007 o posterior.
 • Intervencions en les quals s'incremente la superfície o volum construït.
 • Intervencions en edificis existents que comporten un canvi d'ús de l'edifici.

8. Per a l'aplicació de l'ajuda corresponent a l'ús de l'edifici, en funció que aquest siga d'habitatge o d'un altre ús diferent, es considerarà la superfície construïda sobre rasant, que es justificarà mitjançant consulta cadastral. En aquest sentit, per a ser considerat un edifici d'ús habitatge, almenys un 70 de la seua superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinat a aquest ús concret. En aquest cas, la quantia de l'ajuda s'aplicarà com a ús habitatge a tota la superfície sobre la qual s'actue.

 

QUANTIA DE L'AJUDA

1. La quantia de l'ajuda serà la suma de l'Ajuda Base i de l'Ajuda Addicional que poguera correspondre.

2. La quantia de l'Ajuda Base serà diferent si les actuacions es realitzen sota l'Opció A i/o l'Opció B, i es determinarà segons la tipologia d'actuació (vegeu quadre resum d'ajudes).

3. L'Ajuda Addicional es graduarà en funció dels criteris, social, eficiència energètica i actuació integrada, segons es defineixen a continuació:

 1. Criteri social: Tindran dret a una ajuda addicional per criteri social, segons graduació de l'annex, aquelles actuacions que es realitzen en edificis d'habitatge que hagen sigut qualificats definitivament sota algun règim de protecció pública per l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana, o bé les actuacions siguen realitzades en edificis d'habitatges situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals, d'acord amb el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, regulat pel Reial decret 106/2018, de 9 de març. També podran acollir-se a aquest criteri social aquells consumidors que tinguen concedit el bo social.
 2. Eficiència energètica: Tindran dret a una ajuda addicional per millora de l'eficiència energètica, segons la graduació de l'annex, aquelles actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica «A» o «B», en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida, segons procediment establit en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis que deroga el Reial decret 235/2013, de 5 d'abril.
 3. Actuació integrada: Tindran dret a ajuda addicional per actuació integrada, els següents casos:
  • Els edificis d'ús habitatge que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmic (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30, combinada amb una altra actuació sobre la instal·lació tèrmica de la tipologia 2 (subtipologies 2.2 a 2.4) que supose, almenys, la substitució del 60 de la potència de generació tèrmica existent. En el cas que es realitze una instal·lació solar tèrmica (subtipologia 2.1) la condició serà que cobrisca almenys el 30 la demanda d'energia per a aigua calenta sanitària i/o climatització de piscines, calculada segons s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació en el cas de la tipologia S1 o el 30 de la demanda de calefacció i/o refrigeració en el cas de les tipologies S2 i S3.
  • Els edificis d'altres usos, diferents d'habitatge, que realitzen, simultàniament la combinació de dues o més tipologies d'actuació de les definides en l'annex, sent obligatòriament una d'elles sobre l'envolupant tèrmic (tipologia 1) que supose una disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30, combinada amb una altra actuació de la tipologia 3 (il·luminació interior) que supose una renovació de més d'un 25 de la superfície d'il·luminació que complisca amb l'exigència bàsica HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació.
  • Tindran dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Les actuacions anteriors hauran de quedar convenientment justificades a través de la qualificació energètica de l'edifici actual i de l'edifici futur rehabilitat.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES
Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'indiquen en l'article 5 de la convocatòria d'ajudes per a cadascuna de les tipologies d'actuació i els que es relacionen a continuació:
a) Els honoraris professionals satisfets per a l'elaboració, pel tècnic competent, del certificat d'eficiència energètica previst en el Reial decret 390/2021, d'1 de juny.
b) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda.
c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.
e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions.
f) La inversió en equips i materials efectuada.
g) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes.
h) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions.
i) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu, quan siga preceptiu segons aquesta convocatòria.
j) L'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda emés per un organisme de control o entitat de control.
k) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació.
l) La retirada d'amiant quan per motiu de l'actuació siga necessari retirar aquells productes de construcció que continguen amiant.
m) Els costos per a implantar les mesures correctores que s'adoptaran per a complir els criteris de la "Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient", publicada pel Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic.
n) No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

Es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant o beneficiari de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud, per la qual cosa tals despeses, per a ser admesos com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o professional corresponent, la còpia del qual s'acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud d'ajuda conforme al que s'estableix en l'article 10 d'aquesta convocatòria, justificant-se la realitat d'aquestes despeses, segons el que s'estableix en l'article 14, mitjançant l'aportació de factura independent, on aquelles consten degudament especificades, a més de la documentació que poguera resultar exigible per a justificar el seu pagament. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient.

El cost elegible màxim total admés en el programa per a sufragar les despeses derivades de l'elaboració de l'informe que acredite l'adequada realització de les actuacions emés per un organisme o entitat de control, de gestió de la justificació de la realització de les actuacions i de l'elaboració de l'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu del projecte, no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 euros per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

Les actuacions dutes a terme en l'àmbit d'aquesta convocatòria d'ajudes, tindran els següents límits aplicables a tots els tipus d'actuacions subvencionables:
- Cost elegible mínim per sol·licitud: 10.000 €
- Cost elegible màxim per sol·licitud: 1.000.000 €

 

TERMINIS

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes

Període subvencionable de despeses

Data màx. justificació dels projectes

Des del 28/01/2022 fins al 31/12/2023

A partir de la presentació de la sol·licitud

18 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

Documentació a presentar amb caràcter general:

Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 10 de la convocatòria.

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la qual deurà igualment presentar-se utilitzant els mateixos mitjans utilitzats per a la presentació de la sol·licitud. Consultar el document 03. Documentació a presentar, accessible en 'Documentació annexa', situat en el marge dret d'aquesta pàgina.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

D'acord amb l'article 10 de la convocatòria La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

 

Habitatge - Ajudes Renhata 2023 (01/02/23 - 02/05/23) ESTAT: TANCADA

 

Àmbit

Habitatge

Objecte

Subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, pla «Renhata».

Convocatòria

- BASES

ORDRE 3/2020, de 24 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d'habitatge, pla Renhata.

 

- CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, pla «Renhata».

 

Web

https://habitatge.gva.es/va/web/arquitectura/pla-renhata-2023

Data inici i fi

01/02/23 - 02/05/23

 

TRÀMIT

TRÀMIT SOL·LICITUD AJUDA 

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT      

 

Sol·licitud

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari i pagar les obres l'inquilí?

Sí, amb l'autorització de la persona propietària.

Quines reformes inclouen aquestes ajudes?

Les de cuina, bany i accessibilitat a l'interior de l'habitatge i no s'inclouen electrodomèstics.

Les finestres i portes de l'habitatge estan incloses en els objectes de les ajudes? Es poden incloure les corresponents a la cuina i banys i alguna altra si la seua finalitat és millorar l'accessibilitat als recintes de l'habitatge.

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes?

Sí, atès que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.

Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?

No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes.

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?

Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria.

A l'interior d'un habitatge es pretén lliurar un desnivell amb una cadira elevadora en l'escala o un ascensor, en aquest cas la instal·lació quedaria coberta per les ajudes?

Sí, atès que es tracta d'una millora d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les ajudes les pot sol·licitar el propietari, inquilí o usufructuari de l'habitatge. En aquests dos últims casos amb l'autorització del primer.

Es poden sol·licitar per registre d'entrada en paper?

No, el tràmit és únicament telemàtic i serà realitzat pel tècnic autoritzat i en nom del sol·licitant de les ajudes.

És possible sol·licitar, per exemple, ajudes per a reforma de cuina i un altre any per als banys?

Sí, sempre que no siguen els mateixos objectes, pot sol·licitar les ajudes en una altra convocatòria. Això sí, el pressupost protegible ha de cobrir el mínim pressupost indicat en les bases de la corresponent convocatòria. Sí, dado que se trata de una mejora de accesibilidad.

Puc renunciar a la subvenció concedida, encara que només m'hagen donat l'ajuda bàsica?

Des del momento en què es publica la resolució de concessió de l'ajuda, vosè pot renunciar a la subvenció concedida, però ha de tenir en compte que encara que renuncie a la subvenció no podà tornar a sol·licitar una ajuda per a la mateixa obra per a la qual se li va concedir l'ajuda a la qual renunciarà. No obstan això, podrà sol·licitar una nova ajuda per a una obra diferent de l'anterior sempre que la suma de l'import de l'obra per a la qual va renunciar a l'ajuda mèr l'import de lanova obra proposada diferent de l'anterior siga inferior a 12.000 €

 

Tècnics Colaboradors

És necessària la intervenció d'un tècnic competent? i, si escau, se li han de pagar els treballs? Sí, és preceptiva la seua intervenció, per a presentar la documentació i, si així es considera, pel sol·licitant de l'ajuda també per a realitzar el projecte de l'actuació i altres tasques necessàries. Els treballs s'han d'abonar per la persona sol·licitant i poden incloure's en la subvenció.

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga? Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.

On podem trobar un tècnic parell sol·licitar les ajudes? El tècnic ha d'estar prèviament inscrit en el registre, habilitat per a això en la web. Aquest registre és públic i pot consultar-se en la web. S'actualitza a mesura que es realitzen noves inscripcions.

On s'inscriu el tècnic per a sol·licitar les ajudes?

En l'enllaç de la web https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/renhata La inscripció no és immediata, ha de ser validada per Conselleria.

Com es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud la presenta el tècnic col·laborador de Renhata i únicament per mitjans telemàtics amb el seu propi certificat digital.

Una empresa pot ser tècnic col·laborador per a presentar la sol·licitud?

No, ha de ser un tècnic inscrit en el registre.

 

Pressupost de l'Ajuda

Les ajudes contemplen l'IVA dels honoraris?

Cada ajuda estableix les seues condicions particulars en les respectives bases reguladores. Per al Pla **Renhata la base tercera estableix: “Totes les actuacions subvencionables podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable de l'actuació, el cost de les obres i els honoraris dels professionals intervinents fins a un màxim del 5 del cost de l'obra, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. Impostos, taxes i tributs també poden formar part del cost subvencionable.”

Es poden incloure electrodomèstics?

No

Una vegada presentada la sol·licitud, pot ampliar-se el pressupost?

El pressupost presentat en la sol·licitud no és possible modificar-lo a posteriori.

Com es justifica l'obra executada?

Mitjançant factures a nom de la persona sol·licitant i justificants de les transferències bancàries a l'empresa o professional que figure en les factures. No són vàlids els pagaments en metàl·lic

Una vegada concedida l'ajuda provisionalment, si es decideix no realitzar l'obra d'un dels banys o de la cuina, es pot denegar l'ajuda total?

Es tindrà en compte només el realment executat i justificat mitjançant les factures i abonaments, però ha d'aconseguir el mínim pressupost protegible establit en l'ordre, que són 2.000 euros.

Si unes factures estan a nom d'una altra de les persones convivents o s'han abonat des d'un altre compte diferent a la del sol·licitant, són vàlides?

Totes les factures hauran d'abonar-se des del compte bancari de la persona sol·licitant de l'ajuda.

Com es pot presentar la justificació de pagament de l'obra si s'està realitzant mitjançant un préstec i no s'ha acabat de pagar la totalitat?

S'ha de presentar el document de préstec i la totalitat dels pagaments realitzats per transferència bancària.

 

Tràmit

La categoria cadastral per a les ajudes RENHATA, són dades privades o està a l'abast de tots?

Són dades confidencials de cadastre, mitjançant l'aplicació la **adminsitración realitza la consulta per a saber la categoria cadastral. No són dades de caràcter públic.

On podem obtenir la categoria cadastral?

No són dades públiques, els obté l'administració mitjançant una consulta a Cadastre durant la baremació de les sol·licituds.

En la baremació de les ajudes de RENHATA la diversitat funcional compta amb punt addicionals, les persones majors de 70 anys també?

No, la baremació no inclou punts addicionals a persones majors de 70 anys. Únicament en funció del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada de l'habitatge:

 • Grau de discapacitat igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100: 3 punts
 • Grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 5 punts

 

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.

Es poden incloure els honoraris i taxes de l'ajuntament en el pressupost?

Els honoraris professionals si amb limitacions, les taxes SI.

Les factures poden anar a nom de diferents convivents?

Les factures i abonaments referents a l'executat en l'obra han de correspondre amb la persona sol·licitant de l'ajuda. Les ajudes, si es concedeixen, les rep la persona sol·licitant d'aquestes.

Pot sol·licitar-se l'ajuda després d'acabada l'obra?

Pot sol·licitar-la tenint en compte l'inici i fi de l'obra indicats en les bases.

 

Més Preguntes

Telèfon de contacte de la direcció general per a fer les consultes?

En la pàgina web de les ajudes a RENHATA, apartat butlletí de difusió, en la pàgina 2 estan els telèfons de contacte de les diferents províncies.

Si no troba la resposta a la seua pregunta en els apartats anteriors pot posar-se en contacte en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Habitatge - Ajudes IEEV.CV 2023 (06/02/23 - 08/05/23) - ESTAT: TANCADA

Àmbit

Habitatge (AVALUACIÓ D’EDIFICIS)

Objecte

Ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEE.CV)

Convocatòria

BASES

ORDRE 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEE.CV)

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV).

- CONVOCATÒRIA

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV)

Web

AJUDES IMPLANTACIO IEEV CV 2023

Data inici i fi

06/02/2023 - 08/05/23

 

TRAMITACIÓ

TRÀMIT SOL·LICITUD AJUDA

TRÀMIT ALTA/ MODIFICACIÓ/ BAIXA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA [PROPER]

CORRECCIÓ/ APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Sol·licitud

Qui pot presentar la sol·licitud d'ajudes?
Les comunitats de persones propietàries o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial.

Es podrà autoritzar el tècnic redactor del IEE. CV al fet que tramite la sol·licitud telemàtica en el seu nom, en aquest cas s'haurà d'aportar l'imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària, sol·licitant de l'ajuda, on conste la citada autorització.

Es pot presentar la sol·licitud d'ajudes per a qualsevol IEEV.CV realitzat?
Només per a aquells informes registrats en el Registre autonòmic, amb posterioritat a la data que establisca la convocatòria corresponent

 

Pressupost

Quin és l'import dels honoraris del tècnic que intervinga?
Els honoraris són lliures, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un acord entre les parts.


Quin pressupost es presenta?
No cal presentar el pressupost. Es presentarà factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

 

Tràmit

Quina documentació cal presentar?

L'establida en la base quarta.


a) Imprès de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant.

b) Factura d'honoraris per la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

c) Justificació de la inscripció del IEEV.CV en el Registre a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant.

d) Si escau, acta de la comunitat de persones propietàries on es nomene al representant per a tramitar la sol·licitud d'ajudes i altres actuacions que procedisquen en la gestió de la subvenció.

Habitatge - Ajudes renovEU 2023 – Fons NEXT GENERATION per a la Rehabilitació d'edificis i Habitatges (06/06/2023 - 28/12/2023)

Àmbit

Rehabilitació d’edificis i millora energètica d’habitatges individuals.

Descripció

COM CONTRIBUEIXEN AQUESTES AJUDES A MILLORAR EL MEDI AMBIENT?

Si el teu habitatge està més ben aïllat tèrmicament, es convertirà en un lloc molt més confortable. I a més, això et suposarà un estalvi substancial en la teua factura de llum i/o gas.

D’altra banda, el teu habitatge, en ser més eficient, reduirà considerablement les seues emissions de CO2 i el consum d’energia, per la qual cosa el seu impacte mediambiental serà molt menor.

QUÈ PUC FER AMB AQUESTES AJUDES?

Podràs pagar sense cap mena de limitació la rehabilitació del teu edifici o habitatge, sempre que, després d’ella, complisques amb la millora de l’eficiència energètica a la qual t’hages compromés en la sol·licitud.

És a dir, amb aquestes ajudes, a més de fer front a les obres que et permetran reduir el consum d’energia, podràs fer front a millores d’accessibilitat, de reparació de danys estructurals i instal·lacions deficients, d’aïllaments acústics… així com a altres despeses com ara els honoraris dels professionals que participaran o el cost per l’elaboració dels projectes, la redacció dels informes (CEE, IEEV CV…), o l’expedició de certificats i altres documents necessaris.

QUINES MILLORES REDUEIXEN EL CONSUM D'ENERGIA?

 • La incorporació d’equips eficients de calefacció, refrigeració o producció d’aigua calenta.
 • La implementació de plaques d’energia solar fotovoltaica.
 • La instal·lació d’un aïllament tèrmic en façanes i cobertes.
 • El canvi a finestres estanques i aïllants.
 • Etc.

QUINS TIPUS D'AJUDES PUC DEMANAR?

 • Ajudes a la rehabilitació d’edifici.
 • Ajuda complementària personal per vulnerabilitat.
 • Ajuda complementària per a la retirada i gestió de residus d’amiant.
 • Ajuda complementària de la Generalitat per vulnerabilitat.
 • Ajudes per a la millora de l’eficiència energètica d’habitatge.
 • Ajudes de modificació d’elements constructius de l’envolupant.
 • Ajudes per a l’elaboració de projectes tècnics.
 • Ajudes a la implantació del Llibre de l’edifici existent.

Beneficiaris

PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS.

 • Persones propietàries o usufructuàries d’habitatges, persones físiques o que tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques, organismes i altres entitats de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades públicament de manera majoritària.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions.
 • Persones propietàries que, de forma agrupada, posseïsquen edificis.
 • Societats cooperatives d’habitatges.
 • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis.

PER A LA MILLORA ENERGÈTICA D’HABITAGES.

 • Persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries, bé siguen persones físiques o bé tinguen personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
 • Administracions públiques i organismes de dret públic, així com empreses públiques i societats mercantils participades, majoritàriament, per les administracions públiques propietàries dels immobles.

Convocatòria

 

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions dels programes d’actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència i la convocatòria d’aquestes per a l’exercici 2023

Web

https://renoveu.com/

Data inici i fi

06/06/2023 - 28/12/2023

Habitatge - Ajudes Pla IRTA 2023 (10/02/23 – 28/04/23) ESTAT: TANCADA