Pàgina principal

Mobilitat - MOVES III (29/07/21 - 31/12/23) NOVA AMPLIACIÓ FINS 31/07/2024!

Característiques de la convocatòria

Ordre de base nacional: MOVES III “Ayuda otorgada a través de las comunidades autónomas”

Pàgina web on es sol·licita l'ajuda: IVACE MOVES

 

Resum

Aquestes ajudes subjectes a règim de concurrència no competitiva es divideixen en dues línies d'actuació:

 • Línia 1: adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila combustible.
  Pressupost: 30.000.000 € + (Ampliació de crèdit) 18.000.000 € = 48.000.000 €
 • Línia 2: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
  Pressupost: 10.500.000 € + (Ampliació de crèdit) 23.566.589€ = 34.066.589 € 

Aquest programa d'ajuda s'enquadra en dins del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; concretament, en la inversió 2: "Pla d'incentius a la instal·lació de punts de recàrrega públics i privats, a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i línies d'impuls a projectes singulars i d'innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd".

 

Requisits de participació:

 • La data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021. Excepte per a les persones jurídiques, que haurà de ser posterior a la data de registre de la sol·licitud.
 • Els beneficiaris hauran de residir o tindre la seua seu en el territori de la Comunitat Autònoma de València.
 • Les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de huit mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, o en el seu cas, de manera directa, la realització de l'actuació objecte de subvenció.

 

Conceptes finançables:

 • L'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per «rènting» de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de «rènting» en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de «rènting».
 • L'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a nou mesos d'antiguitat des de la primera matriculació i la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador. (Vehicles de demostració).
 • La instal·lació dels sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. Es consideren costos subvencionables: el projecte, l'obra civil, els costos d'enginyeria i direcció d'obra, el cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos.

 

Política palanca: Política Palanca 1, “Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació”.

Components: Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

 

Quantia de les ajudes

Línia 1- Per a l'adquisició de cotxes elèctrics.

Per als beneficiaris que realitzen una activitat econòmica per qual oferisquen béns i serveis, la subvenció màxima que podran rebre serà aquella que establisca, segons el seu cas, la normativa de minimis; per a la resta de beneficiaris, el límit d'ajuda serà de cinquanta vehicles per destinatari últim i any.

El límit d'ajuda per a les persones físiques serà d'un cotxe subvencionable.

 • 1.1- En el cas de ser una persona jurídica:
Motorizacion   Categoria Autonomia en Km Límit preu de venda del vehicle (€) Ajuda (€)
Sense achatarramiento Amb achatarramiento
PIME Gran empresa PIME Gran empresa
Pila combustible M1                2.900                                         2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV Major o igual de 30 i menor de 90 45.000 (53.000 per a *vehiculos *BEV de 8 o 9 places) 1.700   1.600   2.300   2.200  
Major o igual de 90 2.900   2.200   4.000   3.000  
PHEV, EREV, BEV, pila de combustible N1 Major o igual de 30    3.600   2.900   5.000   4.000  
L6e   800           1.000  
L7e 1.200            1.500  
L3e, L7e, L5e, con P>3kW Major o igual de 70 10.000 750   700   950   900  

1.2- En la resta dels casos:

Motorizacion Categoria Autonomia en Km Límit preu de venda del vehicle (€) Ajuda (€)
Sense achatarramiento Amb achatarramiento
Pila combustible M1 - - 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV Major o igual de 30 i menor de 90 45.000 (53.000 per a *vehiculos *BEV de 8 o 9 places) 2.500   5.000  
Major o igual de 90 4.500   7.000  
PHEV, EREV, BEV, pila de combustible N1 Major o igual de 30  - 7.000   9.000  
L6e   1.400   1.600  
L7e 1.800   2.000  
L3e, L7e, L5e, con P>3kW Major o igual de 70 10.000 1.100   1.300  

 

A més a més, s'afegirà un 10 a la subvenció en els següents casos:

 • Persones físiques amb discapacitat.
 • Habitants de municipis amb menys de 5.000 habitants.
 • Si el vehicle es destina a l'ús de taxi o a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC)

Aquests increments en les ajudes no són acumulables.

 

Línia 2 - Per a la instal·lació de les infraestructures de recàrrega

El límit d'ajuda serà de 800.000 euros per expedient, salve per als beneficiaris subjectes al reglament de minimis, que podran rebre un màxim de 200.000 euros, així com les persones físiques que no oferisquen béns i serveis, que tindran un límit de 5.000 euros per expedient.

En cap cas a un mateix destinatari últim podrà concedir-se-li més de dos milions i mig d'euros en tot el període de vigència de la convocatòria.

 Destinatarios últimos

Ayuda ( coste subvencionable)

Localización general

Municipios < 5.000 habitantes

Autònoms, Particulars, Comunitats de Propietaris i Administració sense activitat econòmica

70

80

Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés públic i P >= *50kW

35

(45 mitjana empresa)

(55 petita empresa)

40

(50 mitjana empresa)

(60 petita empresa)

Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés privat o públic i P < *50kW

30

 

40

 

Inversió:

Pla d'incentius a la instal·lació de punts de recàrrega, a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i a la innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd.

Mobilitat - Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat aprova la convocatòria d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

 

CONVOCATÒRIA:

ORDRE 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies...

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies...

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
a) Activitat 1: Desballestament.
b) Activitat 2: Adquisició de vehicles nous d'energies alternatives baixes en carboni.
c) Activitat 3: «Retrofit» o modificació de la forma de propulsió de vehicles.
d) Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.
e) Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a ús en autopistes ferroviàries.


Activitat 1
El termini de presentació de sol·licituds s'inicià l'1 d'abril de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22218

Accés al tràmit per a aportació de documentació (inclosa la justificació de realització de l'actuació) i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22396

 

Activitat 2

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22220

Accés al tràmit per a aportació de documentació (inclosa la justificació de realització de l'actuació) i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22412

 

Activitat 3

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22222

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22414

 

Activitat 4

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià el 2 de maig de 2022 i quedarà obert fins el 31 de desembre de 2023.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22221

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22416

 

Activitat 5

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià l'1 de setembre de 2022 i  quedarà obert fins a l'extinció del programa el 30 d'abril de 2024.

Accés al tràmit per a la presentació de sol·licituds:
https://www.gva.es/va/proc22834

Accés al tràmit per a aportació de documentació i presentació de recursos:
https://www.gva.es/va/proc22831

 

MÉS INFORMACIÓ

Digitalització - Subvencions destinades a la digitalització d''empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) (Programa Kit Digital) 12/03/2022 - 31/12/2024

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
 • Beneficiaris: Xicoteta empresa i persones en situació d'autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats)

 


 

 

Introducció:

El 23 de juliol del 2020 es va presentar el Pla Espanya Digital 2025 , una Agenda actualitzada que impulsa la Transformació Digital d'Espanya com una de les palanques fonamentals per rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat, i l'aprofitament de totes les oportunitats que brinden aquestes noves tecnologies. En desenvolupament d'aquesta agenda, el 27 de gener de 2021 es va adoptar el Pla de Digitalització de les PIMEs 2021-2025.

 

El Consell de Ministres del dia 27 d'abril del 2021 va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola. El Pla és l'instrument fonamental per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació “Next Generation EU” i està estructurat al voltant de les quatre transformacions que el Govern ha situat des de mitjans del 2018 al centre de l'estratègia de política econòmica: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

 

La inversió 3 del component número 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Impuls a la pime), en línia amb el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, té per objectiu la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, incorporant reformes i inversions orientades a facilitar la creació d'empreses, el creixement i la reestructuració, a millorar el clima de negocis, així com a seguir impulsant els importants processos d'augment de productivitat mitjançant la digitalització, la innovació i la internacionalització. Entre les actuacions o projectes d'aquesta inversió, hi ha el denominat Programa Digital Toolkit (en espanyol, Kit Digital) dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros que té per objectiu fomentar la digitalització de les petites empreses, les microempreses i les persones en situació d'autoocupació.

 

El 30 de desembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat número 313 l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya- Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital). 

 

En aquest context, Red.es, organisme públic competent per a la concessió dels ajuts del Programa «Kit Digital», posa en marxa la Convocatòria d'ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats) al marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització de PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), que té per objecte la concessió d'ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació per a l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat.

 

Descripció:

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses a l'esmentat Segment I, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

 

Les ajudes d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció d' una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit a la plataforma Accelera pime.

 

Així mateix, es poden destinar aquestes ajudes a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals siga substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposen una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els requisits següents:

 1. La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a què pertany, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores
 2. Que la solució substituïda no complisca algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:

 1. Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. 
 2. Actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor traga sobre una versió.  
 3. Upgrades o millora de versions.

El beneficiari haurà d'emprar l'ajuda concedida, el dret de cobrament del qual s'anomena «bo digital», en la contractació d'una o diverses solucions de digitalització formalitzant Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no es pot fer efectiu fins que l'agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presente el corresponent compte justificatiu de la realització de l'activitat per al qual es concedeix la subvenció i l'òrgan concedent considere justificat la subvenció.

 

Pressupost de les ajudes:

L'import màxim total dels ajuts regulats a la present Convocatòria és de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €). 

 

Quantia de les ajudes:

L'import màxim dajuda per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €) . Els imports màxims d'ajuda per Categoria de Solucions de Digitalització , així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

 

 • Lloc Web i Presència a Internet
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 2.000 €
 • Comerç electrònic
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 2.000 €
 • Gestió de Xarxes Socials
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 2.500 €
 • Gestió de Clients
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 4.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Business Intelligence i Analítica
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 4.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Gestió de Processos
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 6.000 € (inclou 10 usuaris)
 • Factura Electrònica
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 1.000 € (inclou 3 usuaris)
 • Servei i eines d'Oficina Virtual
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 250 € per usuari (fins a 48 usuaris)
 • Comunicacions Segures
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 125 € per usuari (fins a 48 usuaris)
 • Ciberseguretat
  • Mesos de prestació del servei: 12
  • Ajuts per al Segment I (10<50 empleats): 125 € per dispositiu (fins a 48 dispositius)

 

Requisits de participació:

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses (segons el que estableix l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat) i persones en situació d'autoocupació del Segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), el domicili fiscal del qual estiga ubicat en territori espanyol, que acrediten el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la Convocatòria.

 

No podran ser beneficiàries: les persones físiques o jurídiques que siguen Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb què aquests contracten o subcontracten per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que no tinga personalitat jurídica.

 

Les sol·licituds es presentaran pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compte amb la seua autorització a través del formulari automatitzat , que recollirà els punts contemplats a l'Annex I de la Convocatòria, habilitat a la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d'estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En cas que l'entitat sol·licitant compte amb representació mancomunada, la signatura l'ha de fer tots els representants que siguen necessaris.

 

Obligacions del beneficiari:

El beneficiari s'obliga al compliment del que estableixen tant les Bases Reguladores, com aquesta Convocatòria, així com el que disposa l'Ordenament Jurídic general. En particular, haurà de:

 1. Complir les obligacions recollides a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 2. Complir la normativa aplicable al Mecanisme de Recuperació i Resiliènciadins de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), entre d'altres, al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència , a lOrdre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a lOrdre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual sestableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a les instruccions específiques que, en aplicació i compliment d'aquesta Convocatòria, dicte el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en matèria d'execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa, i qualssevol altres que siguen aplicables.
 3. Complir les obligacions contingudes a les Bases Reguladores, les que es determinen a la Convocatòria, les que figuren en la resolució de concessió de les ajudes i en les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de les Bases Reguladores i aquesta Convocatòria, dicte Xarxa. És en matèria d'execució, seguiment, pagament de les ajudes, informació i publicitat, justificació i control de la despesa. 
 4. Comunicar a Red.es l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa despesa subvencionable, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en els termes previstos a l'apartat 2 de l'article 17 de les Bases Reguladores, tan prompte com en tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
 5. Registrar en la seua comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada. Així mateix, haurà de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com conservar les factures i la resta de justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament i de l'aplicació dels fons rebuts. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l'ajuda concedida, garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i haurà de conservar-se durant un termini mínim de quatre (4) anys, comptadors des del venciment del termini per justificar l'ajuda.
 6. Declarar a Red.es totes les ajudes de minimis rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. 
 7. Formalitzar els corresponents Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits de conformitat amb les Bases Reguladores i la Convocatòria.
 8. Lliurar a Red.es la informació necessària per mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent indicador establert a la fita o objectiu corresponent.
 9. Atendre els requeriments per avaluar el Nivell de Maduresa Digital en qualsevol moment un cop instal·lades les solucions. 
 10. Establir mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau en el compliment del que exigeix la normativa de subvencions públiques, així com per impedir el doble finançament i la falsificació de la documentació.
 11. Garantir mitjançant declaració responsable el ple compliment de la normativa mediambiental vigent i del principi de “no causar dany significatiu”(principi Do No Significant Harm –DNSH–), recollit al Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, en totes les fases del disseny i execució de cada actuació d'acord amb el previst al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual sestableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En tot cas, respectarà els procediments d'avaluació ambiental, quan siguen aplicables, d'acord amb la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que puguen ser aplicables en virtut de la legislació mediambiental.
 12. Garantir mitjançant declaració responsable que les activitats que es desenvolupen a l'àmbit de la present Convocatòria no ocasionen un perjudici significatiu als objectius mediambientals , segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles. S'exclouen del finançament, en la mesura que resulten aplicables als conceptes en què es realitze la despesa a què es destinen aquestes ajudes:  

a) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, llevat dels casos degudament justificats d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01. 

b) Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en què es prevegen emissions equivalents de CO2 que no siguen substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets. 

c) Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets d?emissió. 

d) Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquen un augment de la capacitat o de la vida útil. 

e) Activitats on l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

 

Documentació a presentar a la sol·licitud:

1. A més de la  sol·licitud electrònica , haurà de presentar, en cas que actue per mitjà de representant voluntari, l'autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital  contemplada a l'Annex II de la Convocatòria . 

Els representants voluntaris (incloent-hi, si escau, les empreses associades i vinculades) que vulguen realitzar la presentació múltiple de sol·licituds mitjançant sistemes automatitzats (robotització), dins del límit de 500 sol·licituds al dia establert a l'apartat quart de la present Convocatòria, ho hauran d'indicar a Red.es a través del correu electrònic solicitudes.multiples@acelerapyme.gob.es, completant i signant l'Annex VI de la Convocatòria.

2. En cas d'oposició expressa a la consulta d'ofici, cal aportar la documentació detallada a l'Annex I de la Convocatòria.

 

Documentació a presentar a l'esmena de la sol·licitud:

1. En  cas de ser requerit a esmenar i que se li indique que ha de ratificar la presentació voluntària, utilitzeu el model de ratificació següent

 

Documentació a presentar per revocar el representant voluntari:

1. En  el cas de voler revocar el representant voluntari, utilitzeu el model de revocació següent:

 

Documents d'ajuda:

Ajuda al procés d'esmena

Ajuda per a la justificació - beneficiaris

Ajuda per a la justificació i plantilles per a evidències - agents digitalitzadors

 

Webinar:

Esmena dels expedients del Programa Kit Digital: Com fer-ho?

Digitalització - Subvencions destinades a la digitalització d''empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) (Programa Kit Digital) 02/09/2022 - 31/12/2024

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
 • Beneficiaris: Xicoteta empresa i persones en situació d'autoocupació del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats)

 


 

 


Introducció:

El 23 de juliol del 2020 es va presentar el Pla Espanya Digital 2025, una Agenda actualitzada que impulsa la Transformació Digital d'Espanya com una de les palanques fonamentals per rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat, i l'aprofitament de totes les oportunitats que brinden aquestes noves tecnologies. En desenvolupament d'aquesta agenda, el 27 de gener de 2021 es va adoptar el Pla de Digitalització de les PIMEs 2021-2025.

El Consell de Ministres del dia 27 d'abril del 2021 va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola. El Pla és l'instrument fonamental per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació “Next Generation EU” i està estructurat al voltant de les quatre transformacions que el Govern ha situat des de mitjans del 2018 al centre de l'estratègia de política econòmica: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

La inversió 3 del component número 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Impuls a la pime), en línia amb el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, té per objectiu la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, incorporant reformes i inversions orientades a facilitar la creació d'empreses, el creixement i la reestructuració, a millorar el clima de negocis, així com a seguir impulsant els importants processos d'augment de productivitat mitjançant la digitalització, la innovació i la internacionalització. Entre les actuacions o projectes d'aquesta inversió, hi ha el denominat Programa Digital Toolkit (en espanyol, Kit Digital) dotat amb un pressupost de 3.

El 30 de desembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat número 313 l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya- Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital), (d'ara endavant, les Bases Reguladores), modificada posteriorment per l'Ordre  ETD/734/2022, de 26 de juliol (BOE número 181 de 29 de juliol de 2022).

En aquest context, Red.es, organisme públic competent per a la concessió dels ajuts del Programa «Kit Digital», posa en marxa la Convocatòria d'ajudes destinades a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) al marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització de PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), que té per objecte la concessió d'ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació per a l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat.

 

Descripció:

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses a l'esmentat Segment II, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

Els ajuts d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció d'una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit a la plataforma Accelera pime.

Així mateix, es poden destinar aquests ajuts a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposen una millora funcional. Hi haurà millora funcional quan concorren les circumstàncies següents:

• Que la solució de digitalització siga completament nova i complisca tots els requisits mínims de la categoria a què pertany, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores.

• i que la solució a substituir no complisca algun dels requisits mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent. 

I no hi haurà millora funcional quan es tracte de: 

• El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. 

• L'actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir,  versions  que el proveïdor publique sobre una versió existent.

•  Upgrades  o millora de versions. 

El beneficiari haurà d'emprar l'ajuda concedida, el dret de cobrament del qual s'anomena « bo digital », en la contractació d'una o diverses solucions de digitalització formalitzant  Acords de Prestació de Solucions de Digitalització  amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no es pot fer efectiu fins que l'agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presente el corresponent compte justificatiu de la realització de l'activitat per al qual es concedeix la subvenció i l'òrgan concedent considere justificat la subvenció.

 

Pressupost de les ajudes:

L'import màxim total de les ajudes regulades a la present Convocatòria és de cinc-cents milions d'euros ( 500.000.000 € ) ampliables mitjançant Resolució de l'òrgan competent en virtut de l'article 62.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

 

Quantia de les ajudes:

L'import màxim d'ajuda per beneficiari serà de  sis mil euros (6.000 €) . Els imports màxims d'ajuda per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al segment II són els següents:

Lloc Web i Presència bàsica a Internet:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 €

Comerç electrònic:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 €

Gestió de Xarxes Socials:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.500 €

Gestió de Clients:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 € (inclou 1 usuari)

Business Intelligence i Analítica:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 € (inclou 1 usuari)

Gestió de Processos:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 3.000 € (inclou 3 usuaris)

Factura Electrònica:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 € (inclou 3 usuaris)

Serveis i eines d'Oficina Virtual:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 250 € per usuari (fins a 9 usuaris) 

Comunicacions Segures:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 125 € per usuari (fins a 9 usuaris)

Ciberseguretat:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 125 € per dispositiu (fins a 9 dispositius)

Presència avançada a Internet:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 €

Marketplace:

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (3 ≤ X*< 10 empleats): 2.000 €

* Sent X el nombre d'empleats, segons el que disposa l'article 7 de les Bases Reguladores.

 

 

Requisits de participació:

Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats), el domicili fiscal del qual estiga ubicat en territori espanyol, que acrediten el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l'apartat segon de la Convocatòria .

 

No en podran ser beneficiàries: 

 a.  Les persones físiques o jurídiques que siguen Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb què aquests contracten o subcontracten per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització, conforme a l'article 7.4 de les Bases Reguladores. 

 b.  Les persones en situació d'autoocupació que tinguen la consideració d'autònoms societaris ni els autònoms col·laboradors, en els termes previstos a la normativa aplicable, d'acord amb l'article 7.4 de les Bases Reguladores.

 c.  Les unions temporals dempreses (UTE), conforme a larticle 7.4 de les Bases Reguladores.

 d.  Les persones físiques o jurídiques que hajen obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les convocatòries del Programa Kit Digital.

 e.  Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.

 f.  Els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que no tinga personalitat jurídica.

 

Les sol·licituds les presentaran el sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compte amb la seva autorització únicament a través del formulari automatitzat,  que recollirà els punts contemplats a l'Annex I de la Convocatòria, habilitat a la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d'estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En cas que l'entitat sol·licitant compte amb representació mancomunada, la signatura l'ha de fer tots els representants que siguen necessaris.

 

No s'admetrà la presentació de sol·licituds a través de mitjans diferents del formulari habilitat a la Seu Electrònica de Red.es.

 

Obligacions del beneficiari:

El beneficiari  s'obliga al compliment del que estableixen tant les Bases Reguladores,  com aquesta  Convocatòria, així com el que disposa l'Ordenament Jurídic general. En particular, haurà de:

1.  Complir les obligacions recollides a l' article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2.  Complir la normativa aplicable al  Mecanisme de Recuperació i Resiliència dins de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), entre d'altres, al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència , a lOrdre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a lOrdre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a les instruccions específiques que, en aplicació i compliment d'aquesta Convocatòria, dicte el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en matèria d'execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa, i qualssevol altres que siguen aplicables.

3.  Complir les obligacions contingudes a les  Bases Reguladores , les que es determinen a la  Convocatòria , les que figuren en la resolució de concessió de les ajudes i en les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de les Bases Reguladores i aquesta  Convocatòria , dicte Red.es en matèria d'execució, seguiment, pagament de les ajudes, informació i publicitat, justificació i control de la despesa. 

4.  Comunicar a Red.es l' obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa despesa subvencionable , procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en els termes previstos a l'apartat 2 de l'article 17 de les Bases Reguladores, tan aviat com en tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

5.  Registrar en la seva comptabilitat, en un  codi comptable diferenciat , el detall de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada. Així mateix, haurà de disposar dels  llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com conservar les factures i la resta de justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament i de l'aplicació dels fons rebuts. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de lajuda concedida, garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i haurà de conservar-se durant un termini mínim de quatre (4) anys, comptadors des del venciment del termini per justificar lajuda.

6.  Declarar a Red.es tots els  ajuts de minimis rebuts  durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. 

7.  Formalitzar  els corresponents  Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits  de conformitat amb les Bases Reguladores i la Convocatòria.

8.  Lliurar a Red.es la informació necessària per mesurar la  contribució de l'activitat subvencionada  al corresponent indicador establert a la fita o objectiu corresponent.

9.  Atendre els requeriments per avaluar el  Nivell de Maduresa Digital  en qualsevol moment un cop instal·lades les solucions. 

10.  Establir mesures eficaces i proporcionades per  evitar el frau  en el compliment del que exigeix la normativa de subvencions públiques, així com per impedir el doble finançament i la falsificació de la documentació.

11.  Garantir mitjançant declaració responsable el ple compliment de la normativa mediambiental vigent i del principi de no causar dany significatiu» (principi Do No Significant Harm –DNSH–), recollit al Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, en totes les fases del disseny i execució de cada actuació d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 , pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En tot cas, respectarà els procediments d'avaluació ambiental, quan siguin aplicables, d'acord amb la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que puguin ser aplicables en virtut de la legislació mediambiental.

12.  Garantir mitjançant declaració responsable que les activitats que es desenvolupin a l'àmbit de la present Convocatòria no ocasionen un perjudici significatiu als  objectius mediambientals , segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles. S'exclouen del finançament, en la mesura que resultin aplicables als conceptes en què es realitzi la despesa a què es destinen aquests ajuts: 

a)  Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, llevat dels casos degudament justificats d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01. 

b)  Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en què es prevegin emissions equivalents de CO2 que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets. 

c)  Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets d?emissió. 

d)  Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la capacitat o de la vida útil. 

e)  Activitats on l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

 

Documentació a presentar a la sol·licitud:

1. A més de la  sol·licitud electrònica , haurà de presentar, en cas que actue per mitjà de representant voluntari, l' autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital  contemplada a l'Annex II de la Convocatòria.

Autorització de Representant Voluntari

 

No s'admetran aquelles  “Autoritzacions de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital”  que no seguisquen aquest model i/o no estiguen degudament emplenades i signades  amb els requisits de signatura electrònica de l'Annex V de la present Convocatòria. 

 

2. Els  representants voluntaris  (incloent-hi, si escau, les empreses associades i vinculades) que vulguin realitzar la  presentació múltiple de sol·licituds mitjançant sistemes automatitzats (robotització) , dins del límit de 500 sol·licituds al dia establert a l'apartat quart de la present Convocatòria, ho hauran d'indicar a Red.es a través del correu electrònic  solicitudes.multiples@acelerapyme.gob.es , completant i signant l'Annex VI de la Convocatòria.

Presentació múltiple de sol·licituds i accés a l'entorn de proves

 

Aquells representants voluntaris que, en el marc de la Convocatòria d'ajudes del Programa Kit Digital adreçada al Segment I de beneficiaris, C005/22-SI, van sol·licitar l'accés a l'entorn de proves, tindran en aquesta Convocatòria accés a la URL de l'entorn de proves del formulari de sol·licitud de la present convocatòria C015/22-SI a través de la mateixa IP, sense necessitat de tornar a presentar la sol·licitud indicada en aquest apartat.

 

3. En cas d'oposició expressa a la consulta d'ofici, cal aportar la documentació detallada a l'Annex I de la Convocatòria.

 

Documentació a presentar a l'esmena de la sol·licitud:

1. En cas de ser requerit a esmenar i que se li indiqui que ha de ratificar la presentació voluntària, utilitzeu el model de ratificació següent

Model de ratificació de representació voluntària

 

Documentació a presentar per revocar el representant voluntari:

1. En el cas de voler revocar el representant voluntari, utilitzeu el model de revocació següent

Model de revocació de representació voluntària

Digitalització - Subvencions destinades a la digitalització d''empreses del Segment III (entre 0 i menys de 3 empleats) (Programa Kit Digital) 20/10/2022 - 31/12/2024

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
 • Beneficiaris: Pimes ente 0 y 3 treballadors

 


 

 

Introducció:

El 23 de juliol del 2020 es va presentar el Pla Espanya Digital 2025 , una Agenda actualitzada que impulsa la Transformació Digital d'Espanya com una de les palanques fonamentals per rellançar el creixement econòmic, la reducció de la desigualtat, l'augment de la productivitat, i el aprofitament de totes les oportunitats que brinden aquestes noves tecnologies. En desenvolupament d'aquesta agenda, el 27 de gener de 2021 es va adoptar el Pla de Digitalització de les PIMEs 2021-2025 .

 

El Consell de Ministres del dia 27 d'abril del 2021 va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'economia espanyola. El Pla és l'instrument fonamental per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació “Next Generation EU” i està estructurat al voltant de les quatre transformacions que el Govern ha situat des de mitjans del 2018 al centre de l'estratègia de política econòmica: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

El 8 de juliol de 2022 es va presentar l'”Agenda Espanya Digital 2026”, que manté els deu eixos estratègics de la versió inicial de l'”Agenda Espanya Digital 2025”, i afegeix dos nous eixos transversals per impulsar projectes estratègics de gran impacte a través de la col·laboració publicoprivada i la cogovernança de l'Estat i les comunitats autònomes.

 

La inversió 3 del component número 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Impuls a la pime), en línia amb el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, té per objectiu la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, incorporant reformes i inversions orientades a facilitar la creació d'empreses, el creixement i la reestructuració, a millorar el clima de negocis, així com a seguir impulsant els importants processos d'augment de productivitat mitjançant la digitalització, la innovació i la internacionalització. Entre les actuacions o projectes d'aquesta inversió, hi ha el denominat Programa Digital Toolkit (en espanyol, Kit Digital ) dotat ambun pressupost de 3.067 milions d'euros que té per objectiu fomentar la digitalització de les petites empreses, les microempreses i les persones en situació d'autoocupació.

 

El 30 de desembre de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat número 313 l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya- Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU (Programa Kit Digital), (d'ara endavant, les Bases Reguladores), modificada posteriorment per l'Ordre ETD/734/2022 de 26 de juliol (BOE número 181 de 29 de juliol de 2022). 

 

En aquest context, Red.es, organisme públic competent per a la concessió dels ajuts del Programa «Kit Digital», posa en marxa la Convocatòria d'ajuts destinats a la digitalització d'empreses del Segment III (entre 0 i menys de 3 empleats) a el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització de PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), que té per objecte la concessió de ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació per a l'adopció de solucions de digitalització disponibles al mercat.

 

Així mateix, les actuacions a desenvolupar en aquesta Convocatòria estan incloses al Pla Estratègic de Subvencions (PES 2022-2023) del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, aprovat de conformitat amb el que disposa l'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Descripció:

Aquesta Convocatòria té per finalitat la millora de la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i persones en situació d'autoocupació compreses a l'esmentat Segment III, seleccionant, en règim de concessió directa, els beneficiaris de les ajudes mitjançant un procediment de concurrència no competitiva.

 

Els ajuts d'aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l'adopció d' una o diverses solucions de digitalització de les disponibles al Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital recollit a la plataforma Accelera pime.

 

Així mateix, es poden destinar aquests ajuts a l'adopció de solucions de digitalització la finalitat dels quals sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Hi haurà millora funcional quan concorrin les circumstàncies següents:

 

• Que la solució de digitalització sigui completament nova i compleixi tots els requisits mínims de la categoria a què pertanyi, conforme a l'Annex IV de les Bases Reguladores.

• i que la solució a substituir no compleixi algun dels requisits mínims exigits a la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent. 

I no hi haurà millora funcional quan es tracti de: 

• El desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. 

• L'actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, versions que el proveïdor publiqui sobre una versió existent.

• Upgrades o millora de versions. 

 

El beneficiari haurà d'emprar l'ajut concedit, el dret de cobrament del qual s'anomena «bo digital», en la contractació d'una o diverses solucions de digitalització formalitzant Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no es pot fer efectiu fins que l'agent digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, presenti el corresponent compte justificatiu de la realització de l'activitat per al qual es concedeix la subvenció i l'òrgan concedent consideri justificat la subvenció.

 

Pressupost de les ajudes:

L'import màxim total dels ajuts regulats a la present Convocatòria és de cinc-cents milions d'euros (500.000.000 €) ampliables mitjançant Resolució de l'òrgan competent en virtut de l'article 62.3 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. 

 

Quantia de les ajudes:

L'import màxim dajuda per beneficiari serà de dos mil euros (2.000 €) . Els imports màxims d'ajuda per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s'ha de mantenir la prestació del servei per al segment III són els següents:

 

Lloc Web i Presència bàsica a Internet:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 €

 

Comerç electrònic :

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 €

 

Gestió de Xarxes Socials:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 €

 

Gestió de Clients:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 € (inclou 1 usuari)

 

Business Intelligence i Analítica:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 1.500 € (inclou 1 usuari)

 

Gestió de Processos:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 € (inclou 1 usuaris)

 

Factura Electrònica:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 1.000 € (inclou 1 usuaris)

 

Serveis i eines d'Oficina Virtual:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 250 € per usuari (fins a 2 usuaris) 

 

Comunicacions Segures:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 125 € per usuari (fins a 2 usuaris)

 

Ciberseguretat:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 125 € per dispositiu (fins a 2 dispositius)

 

Presència avançada a Internet:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 €

 

Marketplace:

 

Mesos de prestació del servei: 12

Ajuda per al Segment II (0 ≤ X*< 3 empleats): 2.000 €

 

* Sent X el nombre d'empleats, segons el que disposa l'article 7 de les Bases Reguladores.

 

Requisits de participació:

 

Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació del Segment III (entre 0 i menys de 3 empleats) , el domicili fiscal de les quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i lapartat segon de la Convocatòria.

 

No en podran ser beneficiàries: 

 

a. Les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb què aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització, conforme a l'article 7.4 de les Bases Reguladores. 

b. Les persones en situació d'autoocupació que tinguin la consideració d'autònoms societaris ni els autònoms col·laboradors, en els termes previstos a la normativa aplicable, d'acord amb l'article 7.4 de les Bases Reguladores.

c. Les unions temporals dempreses (UTE), conforme a larticle 7.4 de les Bases Reguladores.

d. Les persones físiques o jurídiques que hagin obtingut la condició de beneficiàries en alguna de les convocatòries del Programa Kit Digital.

e. Les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic.

f. Els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus dunitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

 

Les sol·licituds es presentaran pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització únicament a través del formulari automatitzat , que recollirà els punts contemplats a l'Annex I de la Convocatòria, habilitat a la Seu Electrònica de Red.es, el qual també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d'estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En cas que l'entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, la signatura l'ha de fer tots els representants que siguin necessaris.

 

No s'admetrà la presentació de sol·licituds a través de mitjans diferents del formulari habilitat a la Seu Electrònica de Red.es.

 

Obligacions del beneficiari:

 

El beneficiari s'obliga al compliment del que estableixen tant les Bases Reguladores, com aquesta Convocatòria, així com el que disposa l'Ordenament Jurídic general. En particular, haurà de:

 1. Complir les obligacions recollides a l' article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de Subvencions.
 2. Complir la normativa aplicable al Mecanisme de Recuperació i Resiliènciadins de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU»), entre d'altres, al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència , a lOrdre HFP/1030/2021 de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a lOrdre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual sestableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a les instruccions específiques que,en aplicació i compliment d'aquesta Convocatòria, dicti el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital en matèria d'execució, seguiment, pagament dels ajuts, informació i publicitat, justificació i control de la despesa, i qualssevol altres que siguin aplicables.
 3. Complir les obligacions contingudes a les Bases Reguladores , les que es determinin a la Convocatòria , les que figurin en la resolució de concessió dels ajuts i en les instruccions específiques que, en aplicació i compliment de les Bases Reguladores i aquesta Convocatòria, dicti Xarxa. és en matèria dexecució, seguiment, pagament de les ajudes, informació i publicitat, justificació i control de la despesa. 
 4. Comunicar a Red.es l' obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa despesa subvencionable , procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, en els termes previstos a l'apartat 2 de l'article 17 de les Bases Reguladores, tan aviat com en tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
 5. Registrar en la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat , el detall de totes les transaccions relacionades amb lactivitat subvencionada. Així mateix, haurà de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documentsen els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com conservar les factures i la resta de justificants de despesa de valor probatori equivalent i els corresponents justificants de pagament i de l'aplicació dels fons rebuts. Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de lajuda concedida, garanteix el seu adequat reflex en la comptabilitat dels beneficiaris i haurà de conservar-se durant un termini mínim de quatre (4) anys, comptadors des del venciment del termini per justificar lajuda.
 6. Declarar a Red.es tots els ajuts de minimis rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. 
 7. Formalitzar els corresponents Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits de conformitat amb les Bases Reguladores i la Convocatòria.
 8. Lliurar a Red.es la informació necessària per mesurar la contribució de l'activitat subvencionada al corresponent indicador establert a la fita o objectiu corresponent.
 9. Atendre els requeriments per avaluar el Nivell de Maduresa Digital en qualsevol moment un cop instal·lades les solucions. 
 10. Establir mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau en el compliment del que exigeix ??la normativa de subvencions públiques, així com per impedir el doble finançament i la falsificació de la documentació.
 11. Garantir mitjançant declaració responsable el ple compliment de la normativa mediambiental vigent i del principi de “no causar dany significatiu”(principi Do No Significant Harm –DNSH–), recollit al Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, en totes les fases del disseny i execució de cada actuació d'acord amb el previst al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual sestableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. En tot cas, respectarà els procediments d'avaluació ambiental, quan siguin aplicables, d'acord amb la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que puguin ser aplicables en virtut de la legislació mediambiental.
 12. Garantir mitjançant declaració responsable que les activitats que es desenvolupin a l'àmbit de la present Convocatòria no ocasionen un perjudici significatiu als objectius mediambientals , segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles. S'exclouen del finançament, en la mesura que resultin aplicables als conceptes en què es realitzi la despesa a què es destinen aquests ajuts: 

a)  Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, llevat dels casos degudament justificats d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01. 

b)  Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en què es prevegin emissions equivalents de CO2 que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets  . 

c)  Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets d?emissió. 

d)  Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la capacitat o de la vida útil. 

e)  Activitats on l'eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

 

Documentació a presentar a la sol·licitud:

1. A més de la sol·licitud electrònica , haurà de presentar, en cas que actuï per mitjà de representant voluntari, l' autorització de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital contemplada a l'Annex II de la Convocatòria.

Autorització de Representant Voluntari Versió Web

No s'admetran aquelles “Autoritzacions de representant voluntari en el marc del Programa Kit Digital” que no segueixin aquest model i/o no estiguin degudament emplenades i signades amb els requisits de signatura electrònica de l'Annex V de la present Convocatòria. 

2. Els representants voluntaris (incloent-hi, si escau, les empreses associades i vinculades) que vulguin realitzar la presentació múltiple de sol·licituds mitjançant sistemes automatitzats (robotització) , dins del límit de 1.000 sol·licituds al dia establert a l'apartat quart de la present Convocatòria, ho hauran d'indicar a Red.es a través del correu electrònic solicitudes.multiples@acelerapyme.gob.es, completant i signant l'Annex VI de la Convocatòria.

Presentació múltiple de sol·licituds i accés a l'entorn de proves

Aquells representants voluntaris que, en el marc de les Convocatòries d'ajudes del Programa Kit Digital adreçades al Segment I de beneficiaris (C005/22-SI) i al Segment II de beneficiaris (C015/22-SI), van sol·licitar l'accés a l'entorn de proves, tindran en aquesta Convocatòria accés a la URL de l'entorn de proves del formulari de sol·licitud de la present convocatòria C022/22-SI a través de la mateixa IP, sense necessitat de tornar a presentar la sol·licitud indicada en aquest apartat.

3. En cas d'oposició expressa a la consulta d'ofici, cal aportar la documentació detallada a l'Annex I de la Convocatòria.

 

Documentació a presentar a l'esmena de la sol·licitud:

1. En cas de ser requerit a esmenar i que se li indiqui que ha de ratificar la presentació voluntària, utilitzeu el model de ratificació següent

 

Model de ratificació de representació voluntària

 

Documentació a presentar per revocar el representant voluntari:

1. En el cas de voler revocar el representant voluntari, utilitzeu el model de revocació següent

 

Model de Revocació de Representació Voluntària

Eficiència energètica - Ajudes eficiència energètica en PIME i GRAN EMPRESA del sector industrial (03/08/19 – 30/06/24)

Fons disponibles a data 26 de juliol de 2023 :  5.326.771,79 euros

Dirigides a: Empreses sector industrial

Data presentació sol.licituds: Des del 3 d'agost de 2019 fins al 30 de juny de 2024 (**). No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins la data límit de 30 de juny de 2024 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional.

Termini de justificació: El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte d'ajuda serà de 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda. La justificació, haurà de realitzar-se en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (DOGV nº 8605 de 02/08/2019) y en les Resolucions de 29 d'abril 2020  (DOGV nº 8804 de 05/05/2020)de 28 de desembre de 2020 (DOGV nº 8986 de 30/12/2020) i de 14 de juliol de 2023 (DOGV nº 9647 de 25/07/2023) de modificació de la convocatòria.

** Según modificación del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. (BOE nº 149 de 23/06/2021)

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és la concessió d'ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, en la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.

empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Les actuacions objecte d'ajuda hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seua situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies previstes en l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril:

•    Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any). El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012

•    Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica.

Implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
La millora de l'eficiència energètica, per la implantació d'un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d'energia final i de costos, disminució d'emissions i per a proporcionar la informació de forma ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any) i hauran de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substituïsca. El mesurament de l'estalvi energètic obtingut es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

a) El 30 de la inversió elegible del projecte.

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

- Gran empresa: 35
- Mitjana empresa: 45
- Petita empresa: 55

c) Un màxim de 1,5 milions d'euros per projecte.

 

costessubvencionables Inversió elegible

 

Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la següent manera:

– quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables;
– en els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar (d'ara en avant inversió de referència), que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable.

Es considera inversió elegible:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.
– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.
– En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'Estació de Regulació i Mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no sent susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable.
–  L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.
– Els costos d'execució de l'obra civil fins a un màxim del 20 de la inversió elegible descomptant aquesta partida.
– Els costos de transport.
– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades.

No es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat.
– Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.
– En el cas que existisca canvi de combustible, el cost de portar l'escomesa de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors.
– Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.
– Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda entenent per tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica.
– Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substituïsquen a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració.
– En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que hagen realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada per Reial decret 56/2016, que obliga a la seua realització a tot tardar el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la seua realització.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros, tant per a l'actuació 1, “Millora de la tecnologia en equips i processos industrials”, com per a l'actuació 2, “Implantació de sistemes de gestió energètica”

 

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 03/08/2019 fins a 30/06/2024

A partir de la presentació de la sol.licitud

 24 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes Termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

 

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen situacions que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari.

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•    Imprés de sol·licitud normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.).
•    Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Eficiència energètica - Ajudes per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (03/11/21 - 31/12/23)

 • Estat: Oberta
 • Òrgan: IVACE-Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
 • Beneficiaris: Persones físiques, persones jurídiques, empreses, pimes, entitats local, entitats sector públic, entitats sense ànim de lucre

 


 

Àmbit

Energia

Objecte

Convocatòria d'ajudes de l’IVACE per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu.

Web

Información tramitación de las ayudas

IVACE

Data inici

03/11/2021

Data fi

31/12/2023

Component

C7. Desplegament i integració d'energies renovables

Inversió

I1. Zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i metropolità

 

Dirigit a: Persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Presentació sol·licituds: Des del 3 de novembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 fins les 23:59:59h.

Termini de justificació: 18 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

 


 

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució del 18 d'octubre de 2022 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. (DOGV 9458 de 27.10.2022)

 

 

OBJECTIU

L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia.

 

EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones físiques amb activitat econòmica, les persones jurídiques, entitats del sector públic, agrupacions, associacions, consorcis i qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que es corresponen, respectivament amb els programes d'incentius que seguidament s'especifiquen:

a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l'economia, incloent el sector residencial.

b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Energia Solar Tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics (captadors d'aire, de concentració, captadors plans, híbrids, tubs de buit, etc.),.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Energia geotèrmica, aerotèrmica i hidrotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament d'energia geotèrmica, hidrotèrmica i aerotèrmica.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament de la biomassa

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines
• Calfament d'aigua per a processos productius
• Aplicacions de refrigeració.

Microxarxes de districte de calor i/o fred

Instal·lacions per a l'aprofitament de les xarxes de districte

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o refrigeració.
• Climatització de piscines.
• Calfament d'aigua per a processos productius.
• Aplicacions de refrigeració.

 

 

TIPUS D'AJUDA

L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas:

Ajuda base.

Para el Programa de incentivos 1, el importe a otorgar a la instalación de producción de energía renovable térmica será de 35 puntos porcentuales sobre el coste subvencionable para todas las actuaciones subvencionables. La intensidad de ayuda se incrementará en 10 puntos porcentuales en el caso de las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 5 puntos porcentuales si las ayudas van destinadas a medianas empresas.

Per al Programa d'incentius 2, l'import a atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables.

Ajuda addicional.

L'Ajuda Base pot complementar-se amb una Ajuda Addicional per repte demogràfic. La incorporació de l'Ajuda Addicional es realitzarà per a tots dos programes sumant 5 punts percentuals al percentatge aplicable per Ajuda Base en cas. S'entén per municipis de repte demogràfic aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seues entitats singulars de població siguen de fins a 5.000 habitants.

En cap cas les ajudes concedides a una mateixa empresa i un mateix projecte podran superar els 15 milions d'euros.

 

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si escau.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.

d) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la producció com de la demanda d'energia tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. Aquests equips hauran de ser propietat del beneficiari de l'ajuda i estar vinculats a l'actuació objecte d'ajuda.

e) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara, reforç de coberta o substitució d'aquesta en la part proporcional de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de producció, si és el cas. Així mateix, es consideren subvencionables com a obra civil les següents partides: edificacions necessàries per al projecte, campes, excavacions, rases i canalitzacions i canonades, ajudes d'obra de paleta, instal·lacions auxiliars necessàries, adaptacions de sales de màquines, vials de servitud interna de la instal·lació, adequació d'accessos per a la instal·lació, edificis de control, plataformes de muntatge, instal·lacions temporals, restauració i mesures mediambientals correctores després de les obres.

f) La distribució interior i equips terminals seran elegibles en instal·lacions de bomba de calor sempre que s'instal·len equips terminals d'alta eficiència com a radiadors de baixa temperatura, sòl radiant o ventiloconvectors.

g) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament, es consideren costos elegibles sempre que es complisca la condició que almenys el 70 (en pes net) dels residus de construcció i demolició generats (a exclusió dels residus amb codi LER 17 05 04), es preparen per a la reutilització, el reciclatge i la valorització d'altres materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres materials. Anàlogament, en els projectes finançats que impliquen demolició, s'inclourà la pràctica de demolició selectiva.

h) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

i) Els costos de la direcció facultativa relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que l'entitat sol·licitant o beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. Perquè tals despeses s'admeten com a cost elegible, hauran de reflectir-se en el pressupost inclòs en la sol·licitud d'ajuda i justificar-se, juntament amb la resta de despeses de l'actuació, mitjançant contracte, factures i justificants de pagament. Només seran elegibles les despeses de gestió que no superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 euros per expedient.

l) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. A aquest efecte, es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que l'entitat beneficiària de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació de la realització de les actuacions que conformen el projecte.

m) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.

n) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'article 5.5 de la resolució de convocatòria.

En el cas de la geotèrmia, es consideraran elegibles l'obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries, així com el cost de la realització dels estudis, assajos, sondejos i simulacions preliminars prèvies a la realització del disseny de la instal·lació, excavacions, fonamentacions, rases, urbanització i altres elements necessaris per a la seua explotació.

En el cas de la biomassa, es consideraran elegibles els equips i sistemes per a descàrrega, moviment i emmagatzematge del combustible.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats k), l) i m) no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

 

 

TERMINIS

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud  Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes 

Des del 3/11/22 fins al 31/12/23

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda Fins a 18 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda 18 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen formalitzades i completades correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es disposa en l'article 2.2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud. 

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Sol·licitud d'ajuda: segons model normalitzat generat a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Es prega consulten prèviament les instruccions de descàrrega del programa
 • Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquautorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la seua signatura i la dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes establits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'entitat sol·licitant que en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que poguera realitzar l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que s'estableix en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran efectuades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través del tràmit electrònic corresponent que es troba en l'apartat Documentació annexa a la dreta de la pàgina d'aquesta convocatòria a la web del IVACE.

 

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Eficiència energètica - Eficiència energètica en explotacions agropecuàries (12/06/21 – 31/12/23)

 

Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds: 12 de juny de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 (**)

Justificació: 3 mesos des de finalització termini màxim concedit per a l'execució

 

** A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 5 de juny de 2021 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021(DOGV nº 9105 de 11/06/2021), i posterior modificació de la convocatòria(DOGV 9245 de 29/12/2021) (DOGV 9245 de 29/12/2021) (**)

 

OBJECTIU

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries, per a contribuir així a reduir el consum d'energia final en el sector agrícola, per a complir amb els objectius fixats per l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

 

PERSONES, EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació, complint els requisits corresponents, i sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública, titulars d'una explotació agropecuària.

b) Comunitats de regants i altres organitzacions la fi de les quals consistisca en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària.

c) Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament del qual siga necessari actualment el consum d'energia elèctrica.

d) Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l'autoritat competent.

e) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. Dins de les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, almenys un dels socis haurà de ser titular o beneficiari de l'explotació agrària.

f) Les empreses de serveis energètics (ESSES), o proveïdors de serveis energètics. Per a poder ser destinatàries, aquestes empreses hauran d'actuar conformement amb el contracte que hagen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les actuacions subvencionables recollides en aquesta convocatòria, i hauran d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

 

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

a) Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l'execució d'actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions de CO?.

b) Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d'actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions CO?.

 

TIPUS D'AJUDA

La quantia màxima de les ajudes, per a cadascuna de les tipologies d'actuacions subvencionables, serà la següent:

 • Per a l'Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu, Límit màxim: 30 del cost elegible.
 • Per a l'Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i energies renovables en explotacions agropecuàries: Límit màxim: 30 del cost elegible.

S'estableix una ajuda màxima per projecte de 300.000 euros.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en la present convocatòria, i els que es descriuen tot seguit:

a) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda. Es consideraran costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient.

b) La realització d'auditories energètiques que permeten identificar i avaluar adequadament les mesures a implantar de millora de l'eficiència energètica.

c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats.

d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.

e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions, inclosa obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

f) En el cas particular d'instal·lacions geotèrmiques, el cost de la realització dels estudis, assajos TRT, sondejos i simulacions prèvies a la realització del disseny de la instal·lació.

g) La inversió en equips i materials efectuada.

h) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes.

i) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions. Es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que el sol·licitant de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació davant l'òrgan instructor de la realització de les actuacions que conformen el projecte. El cost elegible màxim total admés per a sufragar les despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient.

j) L'assessorament tècnic especialitzat per al manteniment i conservació de les instal·lacions amb vista a la disminució de consums energètics i costos.

k) Informes que acrediten l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda, emesos per un organisme de control o entitat de control.

l) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació subvencionable.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors, ni que haja sigut facturat al sol·licitant de l'ajuda amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud corresponent, amb l'excepció determinada en l'article 3.3 de la  convocatòria d'ajudes

 

TERMINIS

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Data màx. execució dels projectes

Data máx. justificació dels projectes

Des del 12/06/2021 fins al 31/12/2023

A partir de la presentació de la sol.licitud

12 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

3 mesos des de finalització termini màxim concedit per a l'execució

 

 

CRITERIS DE CONCESSIÓ

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 d’aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model publicat en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 961 209 600 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre agricultura_ivace@ivace.gva.es

 

 

MÉS INFORMACIÓ EN LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Eficiència energètica - Ajudes a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables (02/11/21 - 31/12/23)

Data presentació sol·licituds: 2 de novembre de 2021 (**) fins al 31 de desembre de 2023

Justificació: 18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

 

AUTOCONSUM SECTOR RESIDENCIAL (Persones físiques, administracions públiques i tercer sector – Programa 4).

Aquestes ajudes es gestionen des de la Direcció General de Transició Ecològica

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21988&version=amp

ayudas.autoconsumo4@gva.es

Telèfon informació: 012

 

A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.(DOGV nº 9187 de 04/10/2021)

(**) Correcció d'errors de 22 d'octubre de 2021 (DOGV nº 9203 de 27/10/2021)

(***) Resolució de 15 de juliol de 2022, de la Presidència de l'IVACE, per la qual es modifica la Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV nº 9387 de 20/07/2022)

El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

 

OBJECTIU

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

 

PERSONES, EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran acollir-se a aquestes ajudes, conforme al que s'hi preveu per a cada programa d'incentius previst per l'article 3, qualssevol de les persones i entitats que s'enumeren a continuació.

Per als programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones jurídiques, persones físiques, i agrupacions de les figures anteriors, amb personalitat jurídica o sense, que realitzen una activitat econòmica per la qual oferisquen béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres:

 1. Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
 2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia.
 3. Les empreses de serveis energètics (Esse), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

b) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia,

Per al programa d'incentius 5, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
b) Les entitats locals i el sector públic institucional
c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector.
d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica,
e) Comunitats de propietaris
f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia,

Per al programa d'incentius 6, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
b) Entitats o organitzacions públiques o privades,
c) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica,
d) Comunitats de propietaris,
e) Les entitats locals i del sector públic institucional

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector serveis, amb emmagatzematge o sense.

b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en altres sectors productius de l'economia, amb emmagatzematge o sense.

c) Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

d) Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector.

e) Programa d'incentius 6: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

 

 

TIPUS D'AJUDA

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut. L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas depenent de la mena d'actuació subvencionable, en els termes previstos en l'annex de la present convocatòria, i estarà sotmés als límits que s'establisca en la normativa europea aplicable d'ajudes d'estat.

La quantia de les ajudes, per a cadascuna dels programes d'incentius, tipologies d'actuacions subvencionables i tipus de destinatari últim, es detallen en l'annex d'aquesta convocatòria. (***)

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte de la present convocatòria, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 de la resolució de convocatòria, i els que es relacionen a continuació:

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació si fa el cas.
b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.
d) Sistema elèctric general d'Alta Tensió i Baixa Tensió, incloent-hi transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la tipologia d'actuació objecte d'ajuda.
e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció.
f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent-hi sondejos exploratoris i assajos TRT per al cas d'instal·lacions geotèrmiques.
g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte,
h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament,
i) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
j) els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
k) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient.
m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes.
n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.
o) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 4 d'aquest article.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l), m) i n) de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7 de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a dates previstes en els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la present convocatòria.

Només es consideraran subvencionables els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

 

TERMINIS

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Data màx. execució dels projectes

Data máx. justificació dels projectes

Des del 2/11/2021 fins al 31/12/2023

A partir de la presentació de la sol.licitud   per als programes 1,2 i 3

A partir del 30/06/2021 per als programes 5 i 6

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

 

 

CRITERIS DE CONCESSIÓ

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la present convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es preveu en l'article 2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

   

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model publicat en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Eficiència energètica - Programa d'estalvi i eficiència energètica en les empreses (23/11/22 - 31/10/23) - TANCAT

Dirigit a: Empreses i entitats amb seu en la comunitat Valenciana  
Presentació sol·licituds: Des del 23 de novembre de 2022 fins al 31 d'octubre de 2023  
Termini de justificació: 10 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 de novembre de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en empreses, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9475 de 22/11/2022), i posterior modificació de la convocatòria (DOGV nº 9510 de 12/01/2023)

 

 

OBJECTIU
L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en les empreses de la Comunitat Valenciana.

 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Podrà acollir a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat que exercisca la seua activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. No podran ser beneficiàries les administracions públiques, excepte el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ni les empreses de serveis energètics
 

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 

Les actuacions que podran ser objecte d'ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d'energia i d'emissions de CO2 quantificables, i que es justifiquen documentalment. Així mateix, hauran de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD).

El ràtio econòmic-energètic mínim serà de 150 tep/M€ (estalvi d'energia primària anual/inversió elegible).

El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

Podran ser amb caràcter orientatiu les següents:

– Substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que gasten tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO?. Seran susceptibles de suport tant la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.).

– Recuperació de calors residuals.

– Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc.

– Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa.

– Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de refrigeració.

– Substitució d'aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals, per uns altres d'alta eficiència energètica.

–  Sistemes d'automatització i control.

– Projectes de millora energètica de la il·luminació que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

– Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En aquest cas, els nous equips han de ser d'alta eficiència energètica i comptar amb la Millor Tecnologia Disponible (MTD).

– Projectes de millora de l'envolupant tèrmica de recintes climatitzats que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

En qualsevol cas, els equips adquirits hauran de ser nous.

 

No seran subvencionables, entre altres, les següents actuacions:

– Projectes que suposen un augment del consum de combustibles fòssils, excepte la cogeneració d'alta eficiència definida segons el Reial decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració.

– Implantació d'equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no l'aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d'harmònics, bateries de condensadors, etc. Solament es donaran suport a aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l'estalvi d'energia. A més, en aquest cas, s'haurà d'aportar un certificat d'un laboratori acreditat que confirme l'estalvi calculat.

– Projectes d'estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents als CNAE no inclosos en l'article 7 d'aquesta convocatòria.

– Instal·lacions d'evacuació de la calor dels equips a l'exterior per a augmentar el rendiment dels mateixos o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions, independentment de si genera o no estalvi d'energia.

– Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant a l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport dels mateixos fora de l'empresa. Tampoc no seran susceptibles de suport els carregadors elèctrics per a aquesta mena de vehicles, ni la substitució de bateries.

- No seran subvencionables els projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, de reforma de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en edificis d'ús terciari no industrials, en els quals s'haja de complir la IT 1.1.4.1.2 del RITE.

El projecte objecte de subvenció s'haurà de radicar en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

TIPUS D'AJUDA

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima del 35 del cost subvencionable, podent incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses o a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 “Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient”, i en el marc de l'objectiu específic 2.1. “Foment de l'eficiència energètica i la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle”, sempre que les diferents actuacions s'ajusten al que s'estableix en el Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió; al que es disposa en el Reglament  (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura i una altra normativa de desenvolupament.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.

Es considera inversió elegible del projecte:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.

– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.

– L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.

– Els costos d'execució de l'obra civil estrictament necessaris per a la realització del projecte.

– Els costos de transport.

– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

 

TERMINIS

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 Termini de presentació de la sol.licitud Inici dels projectes  Període subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
 Des del 23/11/2023 fins al 31/10/2023   A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la presentació de la sol·licitud fins a la data màxima de justificació 10 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda

 

 

CRITERIS DE CONCESSIÓ

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud normalitzat, segons model generat mitjançant l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte, segons model disponible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu/tècnic, en funció del tipus de sol·licitant indicada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als particulars i els empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

 

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Subvencions per a la millora de la gestió de la internacionalització de les PIMES de la CV 2023 (Fins 15/09/23) - TANCAT

Dirigit a: Pimes amb seu social en la CV

Presentació sol·licituds:
- Primer període des del 7 de març de 2023 fins al 31 de maig de 2023 (a les 23.59:59 hores)
- Segon període des de l'1 de juny de 2023 fins al 15 de setembre de 2023 (a les 23.59:59 hores)

Data límit justificació: 31 de gener de 2024 per a les sol·licituds presentades en el primer període i el 31 de maig de 2024 per a les presentades en el segon període

El projecte ha d'iniciar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no pot haver finalitzat abans de la data de presentació de sol·licitud.

 

* según condiciones de la Resolució de 24 de febrer de 2023 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a la millora de la gestió de la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regionalsi bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el  DOGV nº 9547 de 06/03/2023.

 

OBJECTIU

Suport a les pimes de la Comunitat Valenciana en la millora de la gestió de la internacionalització a través de consultoria especialitzada,

 

TERMINIS

Fins al 31 de maig de 2023 (primer període)
Des d'1 de juny fins al 15 de setembre de 2023 (segon període)

 

TIPUS D'AJUDA I INTENSITAT
Les ajudes seran de fins al 90 de les despeses elegibles (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros.
 

 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

 

Pimes amb seu social en la CV.
 

 

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

 

Consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

L'empresa podrà presentar un projecte que incloga una o més consultories estratègiques incloses en la convocatòria.

 

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

 

Es consideren subvencionables les despeses externes de consultoria estratègica dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l'empresa i la seua posició competitiva internacional.

A continuació s'indiquen els serveis d'internacionalització els costos dels quals podran ser subvencionats sempre que estiguen prestats per consultores especialitzades en les respectives àrees de l'activitat internacional:

a) Consultoria estratègica d'internacionalització:

 • Consultoria per a la definició de l'estratègia exportadora de l'empresa.
 • Consultoria estratègica sobre compra pública internacional.
 • Consultoria estratègica dirigida al posicionament de la marca i la seua comunicació internacional.
 • Consultoria estratègica per a la implantació en mercats exteriors (assessorament legal, fiscal i/o laboral, entre altres).
 • Consultoria estratègica sobre altres aspectes especialitzats de la internacionalització de les empreses, com a finançament internacional, logística, etc. que hauran de ser justificats per l'empresa en la memòria a aportar a IVACE.

b) Consultoria estratègica sobre digitalització de l'activitat internacional, màrqueting digital i canals en línia de comercialització en l'exterior.

c) Consultoria estratègica per al creixement sostenible de l'activitat internacional.

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:

a) Característiques del projecte. Màxim 65 punts.

 • Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la consultoria a realitzar. Màxim 25 punts.
 • Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 40 punts, que es distribuiran com segueix:

- La memòria que descriu el plantejament estratègic està redactada amb claredat, ben justificada i raonada – màxim de 20 punts.

- La memòria preveu un sistema de planificació per al disseny i la implementació de l'estratègia – màxim de 10 punts.

- La memòria defineix els recursos o l'equip que es farà càrrec del seguiment del disseny i implementació de l'estratègia que resulte del treball de consultoria – màxim de 10 punts.

b) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim 25 punts.

 • Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
 • Recursos humans de l'empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
 • Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 10 punts.

c) Així mateix, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.

 • Que l'empresa sol·licitant compte amb un pla d'igualtat d'oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
 • El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
 • La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte de la mitjana nacional.
 • El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
 • Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
 • Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.   

Només s'admetrà la presentació d'una sol·licitud per empresa sol·licitant, si bé podrà contindre petició de subvenció per a diverses modalitats de consultoria especialitzada.

Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i es consideraran realitzats o rebutjats en els termes que s'indiquen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

DOCUMENTACIÓ FASE SOL.LICITUD (Vegeu apartat Documentació annexa a la dreta d'aquesta pàgina)

a) Sol·licitud normalitzada.

b) Memòria del projecte, que servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'aquí ve que una defectuosa o deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud.

c) Informe elaborat per la persona o entitat que realitzarà l'assessorament especialitzat, i signat, en el seu cas, pel seu representant legal.

Resta de documentació especificada en l'article 5.5. de la Resolució de convocatòria

 

JUSTIFICACIÓ

Presentació de documentació - segons article 9 de la Resolució i les instruccions de justificació que es publicaran en aquesta pàgina web - fins al 31 de gener de 2024 per a les sol·licituds presentades en el primer període, i el 31 de maig de 2024 per a les presentades en el segon període.

 

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB DEL IVACE

Transport - Ajudes per a la modernització d''empreses, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (18-05-2023 – 30-06-2024)

Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

Termini de sol·licitud: OBERT (18-05-2023 – 30-06-2024)

Enllaç convocatòriaORDRE 4/2023, de 15 de maig, de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - finançat per la Unió Europea, NextGeneration EU (DOGV núm. 9597, de 17-05-2023).

Enllaç tramitació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G24168 

 

OBJECTE

Concessió d'ajudes per a la modernització d'empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d'empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU.

 

OBSERVACIONS

Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació, fins a l'esgotament dels fons. En cas d'esgotament del pressupost assignat, i sempre que no haguera expirat la vigència dels programes, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost o bé s'incorpore nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

 

REQUISITS

Cada persona destinatària última podrà triar fins a un màxim de dues solucions de modernització d'entre les establides com a elegibles en l'annex I de l'Ordre 4/2023 per a la seua grandària i tipus d'activitat. Podran ser destinatàries últimes de les ajudes:

-Les persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que siguen titulars d'alguna autorització de transport definides en l'article 4 de l'Ordre 4/2023. L'autorització haurà d'estar en vigor a data de sol·licitud de l'ajuda.

-Les jurídiques privades que tinguen la condició de PIME que a data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en el punt anterior. -Les persones físiques o jurídiques  que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR. ÚNICAMENT els qui siguen persones físiques podran realitzar el tràmit presencial. Per a ser destinatària última de les ajudes s'hauran de complir, a més, els següents requisits:

-Tindre la seua residència fiscal en la Comunitat Valenciana. -Formalitzar els corresponents Acords de Prestació de Solucions de Modernització amb els Proveïdors de Solucions de Modernització Adherits. -Només s'admetran actuacions, per part de les persones destinatàries últimes de les ajudes, iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda. En aquest context, s'entendrà com a data d'inici d'actuacions la data de la signatura del contracte entre el destinatari últim i el Proveïdor de Solucions de Modernització. No podran ser persones destinatàries últimes de les ajudes:

 • a) Les empreses que es troben en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es realitza en el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, 26.06.2014).
 • b) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • c) Les empreses que es troben subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que els haguera sigut atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que li vingueren atribuïdes en la concessió.
 • d) Les empreses o entitats de titularitat pública que siguen prestadores del servei de transport públic urbà

 

INTERESSATS

Persones físiques o jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a data de sol·licitud de les ajudes:

1r Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 *tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

2n Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

3r Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per a fer transport amb vehicles de fins a 3,5 *tn de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.

4t Una autorització d'operador de transport habilitant per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT. També poden sol·licitar l'ajuda les persones jurídiques privades que tinguen la condició de PYME que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten servei públic de transport urbà amb autobús i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors o les persones que intervinguen en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en el ADR.

AUTÒNOMS/EMPRENEDORIA - EAUTOP 2023 programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l''equitat - emprenedoria i microempreses”, en el marc del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència. (25-01-2023 – 30-06-2023) - TANCAT

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?

Aquesta resolució té per objecte establir les bases i convocar per a l'exercici 2023 el programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”, pel qual es fomenta l'emprenedoria en municipis en situació o risc de despoblament, així com l'emprenedoria verda i digital a la Comunitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 

OBSERVACIONS

Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, enllaç per a omplir el formulari inicial d'indicadors, etc.), es pot consultar la convocatòria EAUTOP 2023 en l'apartat ajudes foment d'ocupació de la web de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania", en què, a més, tindreu accés, a:

 • Errors més freqüents quan se sol·licita la subvenció i consells per a evitar-los.
 • Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència.
 • Instruccions per a omplir el formulari inicial d'indicadors.

 

REQUISITS

- No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

- No haver resultat beneficiàries les persones treballadores autònomes de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022.

- No haver mantingut les persones treballadores autònomes ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de Gener de 2023, encara que inicien una nova activitat.

- Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els qui operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000 del Consell. La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l'activitat autònoma en el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de juny de 2023. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Models 036 o 037). En el cas que la persona sol·licitant ja haguera estat constituït en personal treballador autònom amb anterioritat i, havent sigut baixa, torne a constituir-se en personal treballador autònom, es requerirà que l'activitat autònoma que inicia en el període indicat, siga diferent de la qual realitzava anteriorment, no podent simultanejar-se ambdues i havent d'aportar certificat de l'IAE de 2022 i de 2023 on figuren les activitats desenvolupades.

b) Mantindre la inscripció en * LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.

c) Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

d) El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

e) Complir almenys una de les següents condicions: 1) desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'Annex; 2) desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana. f) Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm–DNSH»), d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision–CID) i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 i la seua normativa de desenvolupament. Aquestes ajudes estan subjectes a "minimis", per la qual cosa: - per a les activitats que s'emmarquen en la producció primària de productes agrícoles, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (*DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà de 20.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. L'import acumulat de les ajudes de minimis concedides per Espanya a empreses actives en la producció primària de productes agrícoles durant un període qualsevol de tres exercicis fiscals no excedirà del topall nacional de 592.962.542 euros indicat en l'annex del Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió - per a la resta d'activitats, resultarà d'aplicació el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), per la qual cosa l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà de 200.000 euros; no obstant això, si l'activitat consisteix en operacions de transport de mercaderies per carretera aquest límit se situa en 100.000 euros.

 

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns. No podran obtindre la condició de beneficiàries: a) Les persones que concórreguen en alguna de les prohibicions que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Les persones que hagen resultat beneficiàries de l'ajuda EAUTOE 2022 o de l'ajuda EAUTOP 2022. c) Les persones treballadores autònomes que mantinguen ininterrompudament l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans de gener de 2023, encara que inicien una nova activitat. Queden excloses les persones que siguen sòcies de societats mercantils, cooperatives i societats laborals, el personal autònom col·laborador, així com els que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) 104/2000, del Consell.

 

FORMULARIS I DOCUMENTS

Sol·licitud

 

TERMINI

S'iniciarà el dia 25 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de juny de 2023. (DOGV núm. 9569, de 05/04/2023).

 

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d’un representant, l’acreditació de la representació.

b) Dades de domiciliació bancària: en el cas que siga un nou compte bancari, haurà de comunicar-lo, preferentment de manera telemàtica a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar el model normalitzat (07000) disponible en la web de l'ajuda.

c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits que estableix la normativa sobre ajudes de minimis (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció).

d) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (inclosa en el model de sol·licitud de la subvenció).

e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons models normalitzats (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció).

f) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera i, si és el cas, que contribuirà a la transició ecològica i digital, amb la justificació de qualsevol d'aquestes circumstàncies (que haurà d'incloure com a annex la fitxa resum disponible en la web de Labora).

g) Declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.

h) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d'exercents s'ha d’acreditar mitjançant un certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'obligats tributaris.

i) Declaració responsable d'adequació al principi de «no causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm-DNSH»), d'acord amb l'article 2.6 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, segons model normalitzat. Aquesta declaració se subjectarà a la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», segons la Comunicació de la Comissió Europea (2021/C 58/01), en format normalitzat (disponible en la web de l'ajuda).

j) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors, que s’haurà d'aportar signat per la persona sol·licitant (en la web de Labora relativa a l'ajuda EAUTOP 2023 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després d’omplir-ho és el que cal aportar signat per la persona sol·licitant). Llevat que conste l’oposició expressa de la persona sol·licitant (cas en què haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant. b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social. c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Inscripció en Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. e) Si és el cas, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant. f) Qualsevol altra dada que puga resultar exigible, d'acord amb la normativa europea aplicable. g) Certificats tributaris d'IAE de 2022 i de 2023 en què figuren les activitats desenvolupades. La sol·licitud, els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions i l'enllaç per a omplir el formulari inicial d'indicadors (una vegada omplit es generarà un justificant, que s’haurà d'aportar signat per la persona sol·licitant) es troben disponibles en la web de Labora (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio-2023), en l'enllaç EAUTOP 2023.

Impresos associats

PRESENTACIÓ

Presencial

La sol·licitud (comprensiva, així mateix, de la documentació exigida en el resolc seté) s’ha de presentar, preferentment, de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “EAUTOP 2023, subvencions destinades a fomentar nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses”. En la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es), en l'apartat "Ciutadania" estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud (per a això, cal disposar del certificat reconegut per als ciutadans), sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal utilitzar els impresos normalitzats localitzats en l’esmentada adreça d'Internet (https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa. Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Si la sol·licitud la presenta telemàticament un representant, aquest ha d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

On dirigir-se

AV. NAVARRO REVERTER, 2

46004 - València/Valencia

C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6

03003 - Alacant/Alicante

C/ HISTORIADOR VICIANA, 8

12002 - Castelló/Castellón

AV. DE L'OEST, 36

46001 - València/Valencia

Telemàtica

Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

NORMATIVA

ENLLAÇOS

     

TRAMITACIÓ

PROCÉS DE TRAMITACIÓ - Passos:

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

2. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l’imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú.

3. La instrucció correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'Ocupació de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

4. L’òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l’aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

5. Una vegada examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

6. En cada direcció territorial de Labora del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.

7. L’òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere.

8. En vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l’òrgan concedent.

9. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional (prioritzades segons el grau de discapacitat més alt); en defecte d'això, per dones (prioritzant, per aquest ordre, les dones víctimes de violència de gènere, de violència sexual i de tràfic de persones). Si, després d’aplicar aquests criteris l’empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d’aquesta manera tampoc es resolguera l’empat, en funció del número d’expedient més baix.

 

ÒRGANS DE TRAMITACIÓ

La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Les direccions territorials de Labora duran a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.

AV. NAVARRO REVERTER, 2

46004 - València/Valencia

Programa Agents del Canvi - Contractació de perfils professionals de la transformació digital (25/04/2023 -24/04/2024)

 

Descripció General

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència incorpora importants reformes i inversions en diversos de les seues components orientades a impulsar la digitalització, amb una atenció especial a les PIMES.

El programa “Agents del Canvi” és una de les submesures de la inversió 3 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Impuls a la pime), finançat a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Amb les ajudes concedides en el marc d'este Programa se subvencionarà parcialment la contractació de perfils professionals, denominats Agents del Canvi, de la transformació digital, amb un import màxim de 1.000 euros mensuals.

La quantia total de l'ajuda és de 20.000 euros durant un màxim de 20 mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte.

Amb l'objectiu de garantir la professionalitat dels perfils contractats, estos han sigut formats a través del programa “Generació Digital: Agents del Canvi”, on han sigut formats per a analitzar de manera crítica les necessitats de digitalització d'una pime, acompanyant-la en el procés d'innovació i transformació digital.

Les ajudes es concediran a través del mètode de concurrència no competitiva, per estricte ordre de sol·licitud i fins a consumir el pressupost disponible.

Logo NextGeneration EU Logo Plan Recuperación Transformación y Resiliencia

 

Beneficiaris

El Programa Agents del Canvi va dirigit a les Pimes de tot el territori nacional, que tinguen interés a millorar els seus processos de negoci a través de la Transformació Digital, dissenyant un full de ruta de digitalització, així com la seua implementació.

Per tant, s'exclouen d'este programa les persones físiques, ja siguen empresaris individuals o autònoms, o comunitats de béns. També queden excloses les microempreses, segons la definició de l'Annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme als efectius i límits financers que defineixen les categories d'empreses (veure Preguntes freqüents).

La PIME ha de seleccionar a un Agent del Canvi entre aquells que han completat la formació del programa “Generació Digital: Agents del Canvi” i comunicar aquesta selecció a la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA).

 

Agents del Canvi

Els Agents del Canvi són professionals de la Transformació Digital, formats a través del Programa “Generació Digital: Agents del Canvi”, que lideren i impulsen els processos de digitalització relacionats amb la gestió empresarial i estratègica, la millora dels processos amb el client i la implantació de tecnologies habilitadores digitals.

Un Agent del Canvi analitza de manera crítica les necessitats de digitalització d'una pime i acompanya en el procés d'innovació i transformació digital:

 • Identificant les àrees d'oportunitat que genera la digitalització per a una pime en un mitjà termini.
 • Implementant canvis en una estructura organitzativa que ajuden a desenvolupar una cultura digital.
 • Analitzant l'impacte de la digitalització en tots els processos de relació amb la pime: processos d'atracció, informació, decisió, compra, lliurament i postvenda.
 • Aplicant el *Business *Intelligence i el *Big Data en la presa de decisions.
 • Coneixent les principals tendències i habilitadors tecnològics que permeten créixer a les pimes i ser més competitives.

Els requisits que ha de complir l'Agent del Canvi per a ser elegible són:

 • Haver superat el curs del Programa “Generación Digital“: Agentes del Cambio”.
 • Haver donat el seu consentiment per a participar en el Programa Agents del Canvi.
 • No haver tingut relació laboral prèvia amb l'empresa beneficiària.
 • Trobar-se en situació de desocupació.

 

Requisits

Per a poder sol·licitar l'ajuda les Pimes han de complir amb els següents requisits:

 • Estar donat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral.
 • No tindre la consideració d'empresa en crisi.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • No superar el llímit d'ajudes de minimis.
 • No realitzar alguna de las activitats que es troben en la llista d'activitats excloses de la financiació.

Els requisits que ha de complir l'Agent del Canvi per a ser elegible són:

 • Haver superat el curs del Programa “Generación Digital“: Agentes del Cambio”.
 • Haver donat el seu consentiment per a participar en el Programa Agents del Canvi.
 • No haver tingut relació laboral prèvia amb l'empresa beneficiària.
 • Trobar-se en situació de desocupació.

Per a ser subvencionable, la relació laboral ha de complir amb els següents requisits:

 

Gestió de l'ajuda

El programa “Agents del Canvi” planteja un model de gestió pública de les subvencions de caràcter innovador, apostant per reduir la càrrega administrativa a les empreses en la fase de sol·licitud i, especialment, en la de justificació de les ajudes.

L'empresa beneficiària no haurà d'aportar cap document en la sol·licitud de l'ajuda, ni tampoc en la justificació, sempre que concedisca autorització per a consultar registres públics per a la comprovació de les condicions de beneficiari i la realització de l'activitat subvencionada.

La Secretaria d'Estat s'encarrega de realitzar consultes automatitzades per a recaptar totes les evidències necessàries per a concedir el bo i per a comprovar la justificació de l'ajuda.

 

Consum del bo i pagaments

La PIME rebrà un “Bo Agent del Canvi” per la quantia total màxima de l'ajuda, 20.000 euros, que haurà de consumir en la contractació d'un únic Agent del Canvi durant un màxim de 20 mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte.

L'ajuda es percebrà mentre dure la relació laboral amb l'Agent del Canvi sent l'import màxim mensual de 1.000 euros.

Les condicions per a rebre els pagaments de l'ajuda són:

 • la continuïtat del contracte,
 • el pagament del salari,
 • no ser deutor de reintegrament de subvencions anteriors,
 • estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i front a la Seguretat Social.

La Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (*SEDIA) s'encarregarà de verificar de manera automàtica el compliment dels requisits. La pime beneficiària no haurà d'aportar documentació.

Si es compleixen les condicions, la PIME rebrà l'ajuda a través de pagaments trimestrals.

 

 

Com es sol·licita

El Programa Agents del Canvi va dirigit a les Pimes de tot el territori nacional, que tinguen interés a millorar els seus processos de negoci a través de la Transformació Digital dissenyant un full de ruta de digitalització, així com la seua implementació.

Els passos per a fer la sol·licitud són:

 1. Registrar-se en AceleraPyme i realitzar el test de diagnòstic de Maduresa Digital.
 2. Sol·licitar l'ajuda, aportant el NIF de l'empresa i el codi IBAN on desitja rebre l'ajuda.
 3. Acceptar la comprovació automatitzada de requisits legals necessaris per a ser beneficiari.

AJUDES ACTIVA CIBERSEGURETAT - Ajudes dirigides a millorar els seus nivells de ciberseguretat de les pimes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (08/11/23 - fins esgotament crèdit pressupostari)

Descripció

Convocatòria per a la concessió d'ajudes del Programa Activa Ciberseguretat, segons Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d'agost, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Iniciar tràmit

Alta de sol·licitud

Descarregar documents

 

Detalls

Procediment per a la concessió d'ajudes en espècie, en règim de concurrència no competitiva consistents en la recepció d'un servei d'assessorament especialitzat i individualitzat dirigit a millorar els seus nivells de ciberseguretat, a través del Programa Activa Ciberseguretat, d'acord amb el que preveu les bases reguladores de la concessió d’ajudes publicades mitjançant l’Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d’agost de 2022 i Resolució per la qual es convoca la concessió d’ajudes dirigides a millorar els seus nivells de ciberseguretat de les pimes a través de la iniciativa «Activa Ciberseguretat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 

Termini de vigència:

Data d'inici: 8 de novembre de 2023
Data de finalització: Romandrà obert fins que s'esgote el crèdit pressupostari establit a la convocatòria.

 

Objecte:

El Programa Activa Ciberseguretat és un programa d'assessorament especialitzat i personalitzat l'objectiu del qual és oferir una anàlisi de la situació actual de l'empresa en matèria de Ciberseguretat per conéixer el seu nivell de seguretat i elaboració d'un Pla de Ciberseguretat específic per a aquesta amb un disseny personalitzat d’accions de millora en matèria de ciberseguretat, per ser desenvolupat i implantat per l’empresa beneficiària.

Programa orientat a tota classe de pimes, especialment aquelles que vulguen millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat.

L'àmbit geogràfic d'aplicació del Programa “Activa Ciberseguretat” és tot el territori nacional.

 

Òrgan competent en la matèria:

Inici i resolució del procediment: Direcció General de la Fundació EOI, FSP 
Instrucció: Àrea d'Innovació, Emprenedors i Pimes de la Fundació EOI, FSP 
 

Requisits previs:

Les ajudes que es concedisquen en el marc de la present Convocatòria van dirigides a empreses que tinguen la condició de PIME, que tinguen personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent i que complisquen els requisits conforme a l'article 7 de l'Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d'agost, així com el que estableix el text de la Resolució per la qual es convoca la concessió d'ajudes dirigides a millorar els seus nivells de ciberseguretat a través de la iniciativa «Activa Ciberseguretat », en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Seran considerades pimes, aquelles empreses que complisquen amb els requisits establits per a la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) a l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
Igualment són requisits per obtindre la condició de beneficiari els següents:


    • Complir amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel que fa als requisits per obtindre la condició de beneficiari, i no poden estar sotmeses a algunes de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la mateixa llei.
    • Estar inscrit al cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda.
    • Tindre el domicili fiscal i el principal centre operatiu a Espanya i mantindre-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.
    • No tindre deutes per reintegrament d'ajuts, bestretes o préstecs amb l'Administració, o estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
    • No ser entitats que integren el sector públic institucional de qualsevol Administració pública, vinculades o dependents d'aquesta, en els termes disposats a l'article 81 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
    • No ésser entitats col·laboradores del Programa Activa Ciberseguretat, en els termes de l'article 9 de l'Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d'agost.

 

Documentació obligatòria a adjuntar per a l'acreditació de requisits:

Al costat de la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

A. Acreditació del Codi CNAE. (Vida laboral d'empresa on s'indique CNAE, escriptures de constitució o qualsevol altre document vàlid en dret que acredite l'activitat econòmica de l'empresa).

B. Acreditació condició de PIME. Per a l’acreditació de condició de PIME, s’haurà de presentar qualsevol document reconegut en Dret que acredite que tenen activitat econòmica empresarial o professional i que tenen menys de 250 treballadors, així com un volum de negoci de menys de 50 M€/any o un balanç inferior a 43 M€ (Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003).

C. Acreditació de la seua inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajuda.

D. Acreditació del domicili fiscal del sol·licitant a Espanya. (Certificat del domicili fiscal d'hisenda, certificat censal d'hisenda o comunicació del NIF d'hisenda).

E. Acreditació de disposar del seu centre operatiu principal a Espanya. En cas que el domicili fiscal diferisca del centre operatiu pot presentar contracte de lloguer o qualsevol altre document que acredite el domicili del centre operatiu esmentat.

 

Més informació sobre aquesta ajuda a la pàgina del Detall del procediment de la seu de la EOI

 

 

 

 

PROGRAMA DE SUPORT A DIGITAL INNOVATION HUBS - Ajudes per impulsar la innovació i l'adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes en el marc del Pla de Recuperació, Trasformació i Resiliència (30/01/23 - 30/09/25)

 

PROGRAMA DE SUPORT A DIGITAL INNOVATION HUBS

Descripció

Convocatòria d'ajudes en espècie a pimes per impulsar la seua digitalització, mitjançant serveis que faciliten l'adopció de digitalització disruptiva, prestats per European Digital Innovation Hubs (EDIH).

 

Iniciar tràmit

Alta de sol·licitud

Descarregar documents

 

Detalls

Convocatòria per a la concessió d'ajuts del PROGRAMA DE SUPORT A DIGITAL INNOVATION HUBS (PADIH) segons Ordre ICT/1296/2022, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a petites i mitjanes empreses dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs (PADIH), en el marc del Pla de Recuperació,   Transformació i Resiliència i s'efectua la primera convocatòria.  

Data d'inici de presentació de sol·licituds: 30 de gener de 2023 (09:00 hores).

Data de fi de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2025 (23.59 hores) (abans si s’esgotara el crèdit pressupostari).
 

Objecte:

La finalitat de les ajudes regulades en aquesta ordre és fomentar la innovació de les pimes a través del programa europeu d' EDIH. Per a això, s'impulsarà la innovació i l'adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu, finançant la prestació de serveis per part d'entitats pertanyents als EDIH a les pimes beneficiàries de les ajudes. Les ajudes regulades per aquesta ordre es concediran en règim de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de sol·licituds admeses una vegada realitzades les comprovacions de compliment dels requisits exigits, fins que s'esgote el crèdit pressupostari assignat a la convocatòria. Les ajudes que es concedisquen tindran la consideració d'ajudes en espècie, consistents en la recepció de serveis de consultoria tècnica especialitzada que faciliten l'adopció de solucions de digitalització disruptives per part de les pimes. Aquests serveis atendran la següent tipologia de serveis:

    a) Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies:

Servei de consultoria especialitzada, estimada amb una durada mitjana de 70 hores de consultoria, per tal d'oferir coneixements experts en matèria de transformació digital que proporcionen idees a la pime perquè siga més competitiva i millore el seu model empresarial gràcies a la utilització de les noves tecnologies. El resultat del servei es plasmarà en un informe que reculla l'anàlisi realitzada i les principals conclusions. Quantia màxima 10.000 €.

    b) Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques:

Aplicació pràctica de coneixements experts tècnics i serveis en matèria de transformació digital, incloses instal·lacions d'assaig i experimentació, per permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d'una idea, per mitjà de l'evidència de la seua funcionalitat i potencial. Inclouran:

 1. Anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte.
 2. Obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris finals, o altres activitats que permeten la validació del resultat, procés o producte i el seu pas a escala real.

En tractar-se de serveis a mida la seua quantificació tant en hores com en material i infraestructura és variable. El resultat de l'assaig s'ha de recollir per escrit en un informe, així mateix existeix la possibilitat de lliurament de prototips o similars que no podran constituir productes finals per a la seua implementació real directa per la pime. Quantia màxima 20.000 €.

    c) Formació per a l'adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia.

Accions grupals, tallers, sessions de mentorització o qualsevol altra metodologia d'ensenyament que es considere adequada per a la transmissió de coneixement al cas concret de la pime i la tecnologia que vol implantar. S'estima una durada mitjana de 35 hores de formació especialitzada. S'ha d' elaborar un informe recollint les sessions realitzades, els seus objectius, assistents i metodologia emprada. Quantia màxima 5.000 €.

    d) Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia.

Donar suport a les pimes mitjançant l'estudi de les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la recerca dels instruments i institucions adequats als quals recórrer com a fonts de finançament, podent incloure orientació i suport en el desenvolupament de la documentació a presentar. S'estima una durada mitjana de 35 hores de consultoria. El resultat de l'assessorament es plasmarà en un informe que reculla l'anàlisi realitzada, les accions executades i el seu resultat o principals recomanacions a la pime. Quantia màxima 5.000 €.

e) Suport per a l'accés a xarxes i ecosistemes d'innovació. Facilitar la transferència d'experiència i coneixements especialitzats entre les regions, en particular posant en contacte pimes establides en una regió amb EDIH establerts en altres regions que resulten més idonis per prestar els serveis pertinents, incentivar l'intercanvi de capacitats i coneixement, iniciatives conjuntes i bones pràctiques. S'estima una durada mitjana de 35 hores de consultoria. El resultat del servei es plasmarà en un informe que reculla les necessitats plantejades, les accions executades i el seu resultat. Quantia màxima 5.000 €.

La pime inclourà en la seua solitud aquells serveis que considere s'ajusten millor a les seues necessitats no podent la suma de serveis demanats sobrepassar la quantia màxima de subvenció de 30.000 €. Les subvencions atorgades seran considerades "ajudes a la innovació en favor de les pimes" per a "serveis d'assessorament i suport en matèria d'innovació" (compatibles amb el mercat interior d'acord amb l'article 107, apartat 3, del Tractat, sempre que es complisquen les condicions previstes a l'article 28 i al capítol I del Reglament (UE) núm.  de 17 de juny de 2014). De forma resumida, la metodologia de gestió de la subvenció és la següent:

La pime amb necessitats d'adopció de tecnologies de digitalització disruptives entra a la pàgina web de la Plataforma PADIH consulta els EDIH existents i els serveis que presten (classificats per tecnologia, àmbit geogràfic...), selecciona l'EDIH que considere més adequat a les seues necessitats i contacta amb ell per explicar-li les seues necessitats i demanar-li l'elaboració d'una Proposta de Serveis. El EDIH elabora la Proposta de Serveis de conformitat amb la normativa aplicable a la subvenció i en el marc de la convocatòria oberta en aquell moment.

 • Quan la pime està d'acord amb la Proposta de Serveis, demana aquesta com a ajut en espècie. Amb caràcter periòdic es realitzen resolucions de la convocatòria.
 • Un cop notificada la resolució de concessió a la pime beneficiària, l'EDIH realitza la prestació del servei inclòs a la Proposta de Serveis subvencionada.
 • Després de la finalització de les activitats, l'EDIH justifica la subvenció en nom de la pime.

Òrgan competent en la matèria:

Inici i resolució del procediment: Direcció General de la Fundació EOI, F.S.P. 

Instrucció: Àrea d' Innovació, Emprenedors i Pimes de la Fundació EOI, F.S.P.
 

Requisits previs beneficiaris:

Podran tindre la condició de beneficiàries les pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Seran considerades pimes, aquelles empreses que complisquen amb els requisits establits per a la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) a l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat. Són requisits per obtindre la condició de beneficiari els establits a l'article 5 i 32 de l'Ordre ICT/1296/2022, de 22 de desembre, de forma resumida:

Complir amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa als requisits per obtindre la condició de beneficiari. Estar inscrit en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, en una data anterior a la sol·licitud de l'ajut. Tindre el seu domicili fiscal a Espanya i mantindre-lo, almenys, durant el període d'execució de les activitats objecte de subvenció. No tenir deutes per reintegrament d'ajuts, bestretes o préstecs amb l'Administració, o estar subjecta a una ordre de recuperació. No tenir la consideració d'empresa en crisi, d'acord amb el que disposen els articles 1.4.c) i 2.18 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 

Documents a presentar:

Tots els fitxers hauran de ser còpies digitalitzades dels originals o documents elaborats per a la presentació de la sol·licitud (sol·licitud de subvenció), en aquest cas, signats electrònicament pel representant de l'entitat sol·licitant. Juntament amb la sol·licitud electrònica realitzada a la seu electrònica, que inclourà les dades, compromisos, acceptacions i declaracions responsables necessàries, s'ha de presentar la documentació següent:

A.        Proposta de Serveis elaborada per un EDIH. Obligatori.

B.        NIF de l'entitat sol·licitant. Obligatori.

C.        Certificat de Situació Censal, expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, en la qual s'indique clarament la situació censal de l'entitat sol·licitant i reflectisca les activitats econòmiques efectivament desenvolupades, així com la seua antiguitat. Obligatori.

D.        Certificat acreditatiu, en vigor, d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries, expedit, a nom del sol·licitant, per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o el seu equivalent de cada Administració Tributària Foral, a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques. Obligatori.

E.        Acreditació de la condició de pime. En l'apartat següent es detalla com acreditar-lo. Obligatori.

F.        Acreditació de la representació del representant que signa la sol·licitud de subvenció. S'entendrà acreditada, sense necessitat d'aportar documentació addicional, si la signatura s'ha dut a terme amb un certificat electrònic qualificat de representant de persona jurídica o si està inscrit en el Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) i autoritza la seua consulta.

G.        En cas que el sol·licitant no autoritze que l'òrgan concedent obtinga de manera directa esta acreditació, còpia electrònica en format PDF del certificat acreditatiu, en vigor, d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social, expedit, a nom del sol·licitant, per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'efecte d'obtindre una subvenció atorgada per les Administracions Públiques.

H.        Tota aquella altra documentació que el sol·licitant considere necessària i precisa per a acreditar el compliment dels requisits o que puguen avaluar-se adequadament els criteris de valoració. S'inclouran els documents i una nota explicativa de la documentació que s'inclou i el motiu.

Acreditació de la condició de pyme:

La Unió Europea considera empresa tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica, entenent per activitat econòmica la venda de productes o serveis a un preu donat o en un mercat directe o determinat. La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes) està constituïda per les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50 milions € o el balanç general anual de les quals no excedeix de 43 milions €. (Extracte de l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.)
 

Categoria

Treballadors

Volum de negocis

Balanç general

Mitjanes

Menys de 250

Fins 50 M€

Fins 43 M€

Petites

Menys de 50

Fins 10 M€

Fins 10 M€

Microempreses

Menys de 10

Fins 2 M€

Fins 2 M€


 

Un autònom pot ser considerat pime sempre que complisca els criteris del nombre emprats i imports financers i exercisca activitat econòmica. Això vol dir que l'autònom ha de vendre productes o serveis directament. En cas que l'autònom no facture directament, sinó que forme part o treballe per a una societat empresarial que siga la que emet les factures, l'autònom no pot ser considerat pime.
 

La condició de pime s'acredita aportant documentació acreditativa del nombre de treballadors i el volum de negoci de 2021 i 2022. Per a això són vàlids els següents documents (triar en funció de les característiques de la pime):

 • Acreditar ocupar a menys de 250 persones, qualsevol dels següents: 
  • Informe Plantilla Mitjana de Treballadors en situació d'alta el 2021 i 2022.
  • Informe de vida laboral de l'empresa actualitzat amb tots els codis del compte de cotització de la pime de 2021 i 2022.  
  • Certificació de la Seguretat Social de la no existència de treballadors.
    

Altres documents que acrediten el nombre de treballadors de 2021 i 2022.

 • Acreditar volum de negoci anual no excedeix de 50 milions € o balanç general anual no excedeix de 43 milions €, qualsevol dels següents:
 • Persones jurídiques: Declaració Impost Societats (model 200) amb justificant de presentació, de 2021 i 2022 (enllaç d’interés).
 • Persones jurídiques: Comptes anuals depositats en el Registre Mercantil, amb el justificant de depòsit o, si l’entitat no  estiguera inscrita en aquest registre, les depositades en el registre oficial en què deu estar inscrita, de 2021 i 2022. En cas que els exercicis comptables no coincidisquen amb l’any natural, dels dos últims exercicis comptables tancats.
 • Persones físiques: Declaració d’IRPF amb justificant de presentació de 2021 i 2022 (enllaç d’interés).

 

En pimes constituïdes el 2022, s'aportarà la documentació indicada només de l'exercici 2022 i una declaració responsable acreditant la condició de pime en l'anualitat 2023, segons model disponible a la seu electrònica. 

En pimes constituïdes el 2023, s'aportarà una declaració responsable acreditant la condició de pime en l'anualitat 2023, segons model a la seu electrònica.

De forma alternativa també es pot acreditar la condició de pime mitjançant el certificat de la Cambra de Comerç o d’alguna de las cambres territorials (enllaç d’interés) junt amb la documentació aportada per a l’obtenció del certificat.

 

Atenció a través del correu electrònic:

padih@eoi.es

 

 

 

AJUDES PROGRAMA ACTIVA INDUSTRIA 4.0 - Ajudes dirigides a impulsar la transformació digital en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (13/07/23 - fins esgotament crèdit pressupostari)

AJUDES PROGRAMA ACTIVA INDÚSTRIA 4.0

Descripció

Convocatòria per a la concessió d'ajudes del "Programa Activa Indústria 4.0", segons Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d'agost, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Iniciar tràmit

Alta de sol·licitud

Descarregar documents

 

Detalls

Procediment per a la concessió d'ajudes en espècie, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola augmentant el seu potencial de creixement i desenvolupant al seu torn l'oferta local de solucions digitals a través del "Programa Activa Indústria 4.0", d'acord amb el que preveuen les bases reguladores de la concessió d'ajudes publicades mitjançant l'Ordre de Bases ICT/819/2022,  de 12 d'agost de 2022 i Resolució per la qual es convoca la concessió d'ajuts adreçats a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa Activa Indústria 4.0, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 

Termini de vigència:

Data d'inici: 13 de juliol de 2023.

Data de finalització: Romandrà obert fins que s'esgote el crèdit pressupostari establit a la convocatòria.

 

Objecte:

El "Programa Activa Indústria 4.0" és un programa d'assessorament especialitzat i personalitzat l'objectiu del qual és oferir a les PIMEs un diagnòstic i anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l'empresa i l'elaboració d'un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d'oportunitats de digitalització personalitzades. Programa orientat a pimes de la indústria manufacturera per impulsar la seua transició a Indústria 4.0. L'àmbit geogràfic d'aplicació del Programa "Activa Indústria 4.0" és tot el territori nacional.

 

Òrgan competent en la matèria:

Inici i resolució del procediment: Direcció General de la Fundació EOI, F.S.P. 

Instrucció: Àrea d'Innovació, Emprenedors i Pimes de la Fundació EOI, F.S.P.

 

Requisits previs:

Les ajudes que es concedisquen en el marc de la present Convocatòria van dirigides a empreses de la indústria manufacturera que tinguen la condició de PIME, que tinguen personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguen legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent i complisquen els requisits conforme a l'article 7 de l'Ordre de Bases ICT/819/2022,  de 12 d'agost, així com el que estableix el text de la Resolució per la qual es convoca la concessió d'ajudes adreçades a impulsar la transformació digital a través de la iniciativa Activa Indústria 4.0, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Seran considerades pimes, aquelles empreses que complisquen amb els requisits establits per a la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) a l'article 2 de l'annex I del Reglament (UE) nº 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
 

Igualment són requisits per obtindre la condició de beneficiari els següents:

 • Complir amb el que estableix l'article 7 de l'ordre de bases i l'activitat de les quals es referisca a la indústria manufacturera, enquadrada en Secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril.
 • Complir amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa als requisits per obtenir la condició de beneficiari, no podent estar incurses en algunes de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 de la mateixa llei.
 • Estar inscrit en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de cada Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda.
 • Tindre el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantindre’ls, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.
 • No tindre deutes per reintegrament d’ajudes, bestretes o préstecs amb l'Administració, o estar subjecta a una ordre de recuperació després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No ser entitats que integren el sector públic institucional de qualsevol Administració pública, vinculades o dependents d'aquesta, en els termes disposats a l'article 81 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • No ser entitats col·laboradores del Programa Activa Indústria 4.0, en els termes de l'article 9 de l'Ordre de Bases ICT/819/2022, de 12 d'agost.

 

Documentació obligatòria a adjuntar per a l’acreditació de requisits:

Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

 1. Acreditació del Codi CNAE. (Vida laboral d'empresa en la qual s'indique CNAE, escriptures de constitució o qualsevol altre document vàlid en dret) que acredite que es tracta d'una PIME Industrial enquadrada en la Secció C -Divisions 10 a 32 segons llistat.
 2. Acreditació condició de PIME.  Per a l'acreditació de condició de PIME, s'haurà de presentar qualsevol document reconegut en Dret que acredite que tenen activitat econòmica empresarial o professional i tenen menys de 250 treballadors, així com un volum de negoci de menys de 50 M€/any o un balanç inferior a 43 M€ (Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003.
 3. Acreditació de la seua inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda.
 4. Acreditació del domicili fiscal del sol·licitant a Espanya. (Certificat del domicili fiscal d'hisenda, certificat censal d'hisenda, o comunicació del NIF d'hisenda).
 5. Acreditació de disposar del seu principal centre operatiu a Espanya. En el cas que el domicili fiscal diferisca del centre operatiu pot presentar contracte de lloguer o qualsevol altre document que acredite el domicili d'aquest centre operatiu.