Procés selectiu per a la cobertura de 3 places d'Agent de la Policia Local

Procés selectiu per a la cobertura de 3 places d'Agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal del Cos de Policia Local de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal, d'acord amb el que es disposa en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, així com el Decret 180/2018 de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

Aquestes places es trobes incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2017 de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, aprovada per resolució d'Alcaldia número 2017-0343 de data 22 de setembre de 2021; i publicada en el BOP núm. 199, de data 17 d'octubre de 2017.

 

DOCUMENTACIÓ

 

PUBLICCITAT FASES DEL PROCÉS