SUBVENCIONS REHABILITACIO NUCLI HISTÓRIC.

 

FINALITAT I OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Subvencions destinades a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici en tot el sòl urbà residencial i la rehabilitació d'immobles de les zones de nucli històric tradicional i ampliació de casc.

 

REQUISITS.

Podran obtindre la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques que ostenten la propietat de l'immoble que es pretén rehabilitar, així com els arrendataris o usufructuaris d'immobles, amb autorització del propietari. En el cas edificis d'habitatges amb diversos propietaris i divisió horitzontal de la propietat, i quan l'actuació afecte elements comuns de l'immoble, serà necessari que haja constituït una comunitat de propietaris per a poder sol·licitar les ajudes. No es podrà sol·licitar l'ajuda si no està constituïda la comunitat de propietaris a la data de sol·licitud de l'ajuda.

No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats anteriors en les quals concórrega alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI.

Les sol·licituds, es presentaren en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Les sol·licituds hauran de ser formulades pels qui tinguen la propietat de l'immoble (persona física o jurídica) o pels presidents de les comunitats de propietaris, que acreditaran la seua condició en qualsevol de les formes legalment admeses. 


Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un immoble, i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

A) Fotocòpia del NIF, passaport o targeta d'estranger de la persona sol·licitant.
B) En cas de persona jurídica o comunitat de propietaris, documentació acreditativa de la legitimació de la persona sol·licitant per a representar l'entitat (escriptura d'apoderament o un altre document equivalent) i el NIF de representant.
C) Acreditació de la propietat de l'immoble mitjançant escriptura pública o nota simple del Registre de la Propietat, actualitzada. No serà necessari per a les comunitats de propietaris.
D) Acord de la Junta de propietaris relatiu a la sol·licitud de l'ajuda, en el cas de comunitats de propietaris.
E) Memòria valorada dels treballs, en la qual es farà constar el següent:
     - Dades relatives a la situació de l'immoble (carrer i número de policia).
     - Fotografia actual de les façanes de l'immoble i dels elements que han de rehabilitar-se. 
     - Dimensions de la façana i de la coberta sobre les quals es pretén actuar.
     - Pressupost d'execució per contracta, amb indicació del calendari previst d'execució, tenint en compte el que es disposa en el punt 4 de la present convocatòria.
F) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació pel sol·licitant de la certificació administrativa positiva expedia per l'òrgan competent, o delcaració responsable en la qual autoritze l'Ajuntament d'Aielo de Malferit a realitzar la consulta davant els organismes corresponents. La situació fiscal davant la Hisenda Municipal se certificarà o comprovarà en el Negociat d'Ingressos.
G) En el seu cas, Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) inscrit en el registre oficial pertinent que definisca les actuacions d'intervenció urgent, o que acredite el grau de millora que s'aconsegueix amb la instal·lació per a la qual se sol·licita l'ajuda.

 

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari en la mateixa convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 25 d'Octubre al 25 de Novembre.

 

DOCUMENTACIÓ.

 

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'àmbit local, entitats esportives i altres, per a l’exercici 2021.

Finalitat i objecte de les ajudes.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions culturals, educatives, esportives, festives, socials i de caràcter similar, que realitzen activitats que tinguen utilitat publica o caràcter social, que s’hagen realitzat ja a la data convocatòria o es realitzen a partir de la present convocatòria i fins 31 de desembre de 2021.

Requisits de les entitats sol·licitants.

 1. Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles associacions i entitats legalment constituïdes, amb domicili social en el municipi d'Aielo de Malferit i inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, o similar segons el seu àmbit d'actuació, i les  agrupacions de persones que si be no estan legalment associades, tenen domicili social a la localitat i desenvolupen activitats relacionades amb les tradicions locals i festes populars.
 2. Les associacions que desitgin concórrer a la present convocatòria han de complir les següents característiques:
 • Que els seus fins no siguin acadèmics, ni de contingut econòmic o amb interès lucratiu.
 • Tenir com a finalitat principal, segons els seus estatuts, organitzar i participar en activitats culturals, educatives, esportives, lúdiques, festives, tradicionals, socials i/o similar, segons el corresponent àmbit d'actuació.
 • Complir amb els requisits establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser perceptor de subvencions.
 • Haver justificat degudament subvencions o ajudes econòmiques concedides i percebudes amb anterioritat a la present convocatòria.
 • Realitzar les activitats objecte de subvenció abans del 31 de desembre de 2021.

*No podran acollir-se a aquestes ajudes aquelles associacions que hagin signat o vagin a signar en el mateix exercici, conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Aielo de Malferit amb obligacions econòmiques reconegudes.

Sol·licituds i documentació.

 1.  Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
 2.  Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, fent constar.
  • Declaració del president/a de l'entitat de no trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Declaració responsable, si és el cas, de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades.
 3. Fotocòpia del DNI del president/a i  CIF de l'associació.
 4. Fitxa de tercers, segons model normalitzat.
 5. Programa d'activitats per a l'any 2021, segons model normalitzat.
 6. Pressupost d'ingressos i despeses de les activitats proposades.

Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es podran presentar dintre del període compres entre el 13 de setembre i el 13 d’octubre de 2021.

Formularis i bases:

SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN EL 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A CENTRES PUBLICS I PRIVATS CONCERTATS DURANT EL CURS 2021/2022.

Objecte de la subvenció

L'objecte de les  ajudes és sufragar, parcialment, la despesa que genera a les famílies l'adquisició del material escolar necessari per a cursar estudis de 2º Cicle d’ Educació Infantil durant el curs 2021/2022.

Quantitats i gestió.

 • Les ajudes tindran un caràcter NOMINAL i s’ assignaran en règim de concurrència competitiva.
 • Per a l’ alumnat matriculat en el CEIP Sant Josep de Calassanç les ajudes es tramitaran i gestionaran en coordinació amb el servei de provisió de llibres i material escolar gestionat per l’ AMPA del centre per al curs 2021/2022.
 • Per a l’ alumnat matriculat en centres privats-concertats, les ajudes es tramitaran de manera individualitzada.

Termini de presentació de l’1 al 10 de setembre de 2021

SUBVENCIONS DESTINADES A ALUMNAT ESCOLARITZAT EN L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL LA SERRATELLA DURANT EL CURS 2021/2022.

Objecte de la subvenció

L'objecte de l’ ajuda nominal és sufragar part de la despesa que genera a les famílies, l'adquisició del material escolar individual i/o col·lectiu necessari per a la tasca pedagògica i didàctica i l’adquisició de contingut curricular de 1er Cicle d’ Educació Infantil, durant el curs 2021/2022. Correspon al Claustre l’ elaboració i proposta vinculant – per a les famílies - dels materials necessaris.

Quantitats i gestió

Les ajudes tindran un caràcter NOMINAL i s’ assignaran en règim de concurrència competitiva. L 'import màxim per alumne, serà de fins a 30 euros. Les ajudes es tramitaran i gestionaran en coordinació amb l’ AMPA i el Claustre del centre.

Termini de presentació de l’1 al 10 de setembre de 2021

Fases de la convocatòria