Ajudes per al cobriment de despeses d’habitatge (Publicades el 22 de juny de 2020)

Termini de presentació del 23 de juny al 22 de juliol

 

Ajudes per al cobriment de despeses d’habitatge, com poden ser lloguers, despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb els límits establerts en les bases i al decret 60/2020.

 

REQUISITS

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes:

 1. Persones físiques majors d’edat, més de 18 anys.
 2. Posseir la nacionalitat espanyola o tindre residència legal a Espanya. (no exigint el permís de residència a qui estiga exclòs d’aquesta obligació d’acord amb el que s’estableix en la legislació estatal.
 3. Ser titular, arrendatari, d’un contacte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
 4. Que l’habitatge arrendat constituïsca la residència habitual en la població d’Aielo de Malferit. Acreditant aquesta situació amb certificat d’empadronament col·lectiu de la unitat de convivència.
 5. Famílies o unitats de convivència que s’han vist afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19:
  1. ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació)
  2. Desocupació.
  3. En el cas d’autònoms, estar acollits a la prestació per cessament de l’activitat extraordinària.
  4. Altres circumstàncies que determinen una vulnerabilitat de la unitat de convivència, d’acord amb informe elaborat per part de serveis socials municipals. 

Documentació:

 1. MODEL DE SOL·LICITUD
 2. MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 3. BASES REGULADORES DE LES AJUDES

 

Ajudes econòmiques a comparses de la localitat (any 2020)

La convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques a les comparses de la localitat inscrites en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat Valenciana, destinades a fomentar la participació de les mateixes en les activitats del Mig Any Fester 2020.

 

Termini, lloc i forma de presentació

Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (7 d'agost de 2020).

 • Del 10 d'agost fins al 9 de setembre de 2020.

Les instàncies, junt amb la documentació que s’indica en la base quinta, es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, mitjançant Registre d'Entrada, utilitzant-se per a això el formulari normalitzat elaborat a aquest efecte. De la mateixa manera es podrà presentar la sol·licitud utilitzant qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Sol·licitud i documentació

 • Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, fent constar:
  • Declaració del president/a de l'entitat de no trobar-se sotmesa a cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Declaració responsable, si és el cas, de l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades.
 • Fotocòpia del DNI del president/a i CIF de l'associació.
 • Fitxa de manteniment de tercers, segons model normalitzat.
 • Informe de l’Associació de Festes de Moros i Cristians on conste la participació als actes.
 • Compte justificatiu regulat als articles 30 de la Llei General de Subvencions, 69.a) , 72 i 73 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Factures / rebuts per una quantitat superior a 300 euros.
  • Estes factures han d’estar relacionades en les despeses derivades de l'organització i/o participació de la comparsa en activitats pròpies i de l’Associació, desenvolupades durant el Mig Any Fester 2020.

 

IMPRESOS I DOCUMENTACIÓ EN PDF

PROGRAMA “JOVES UNIVERSITARIS/TALENT JOVE 2020”

 

OBJECTE

Concessió d’ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a finançar les despeses corrents de residencia per al curs escolar 2020/2021 d'aquells estudiants que reuneixin les condicions per ser beneficiaris.

 

DESTINATARIS I REQUISITS

Podran sol·licitar aquestes ajudes qualsevol veí/a d'Aielo de Malferit, que es trobe matriculat per a cursar estudis de PRIMER CURS d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al curs 2020/2021.
Els requisits que han de complir els beneficiaris són els següents:

 1. Estar empadronat a Aielo de Malferit al moment de la publicació de la present convocatòria. L’ òrgan instructor, ha de comprovar d'ofici l’ empadronament de la persona sol·licitant a través del Padró Municipal d'Habitants, llevat que en la sol·licitud de l'ajut figuri que no s'autoritza l'accés, en el cas juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar el certificat de empadronament de la persona sol·licitant.
 2. Estar matriculat en 1er curs i en ensenyaments de règim presencial, corresponents a estudis d'algun dels ensenyaments del sistema universitari espanyol adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, o equivalents, per al curs 2020/2021.
 3. No estar sotmès a cap de les circumstàncies que prohibeixen tenir la condició de beneficiari, que preveu el paràgraf 2n de l' article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions; així com no tenir deutes tributaris i no tributaris amb l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit.
 4. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol de la mateixa o superior nivell al corresponent als estudis per als qual se sol·licita l'ajuda.
 5. Estar matriculat/a de tots els crèdits o assignatures (troncals i obligatòries) que integren el primer curs, segons el pla d'estudis vigent.
 6. Residir fora del domicili familiar, durant el curs acadèmic.

Termini de presentació del 9 al 24 de setembre de 2020

Ajudes econòmiques destinades a esportistes locals, exercici 2020

És objecte de la present convocatòria, la concessió d'ajudes a esportistes locals per a l'any 2020, sent la seva finalitat la de col·laborar en les despeses econòmiques que la preparació i la formació esportiva exigeix als esportistes, convertits en referents i models per a la joventut, amb el propòsit d'afavorir la seva perfeccionament.

Requisits dels beneficiaris.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els/les esportistes de la localitat que reuneixin, en la data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits:
a) Estar empadronat a Aielo de Malferit.
b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent federació esportiva.
c) Estar en possessió de la llicència federativa en la modalitat esportiva corresponent.
d) Tindre entre 9 i 35 anys complerts.
e) Practicar un esport en nivells de rendiment dirigits a la consecució d' títols provincials, autonòmics, nacionals i internacionals, i tenir condició d'esportista federat / a o esportista de "Jocs Esportius de C.V." a dit esport.
f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la SS.SS i a la Hisenda Municipal.
g) No trobar-se inclòs en el programa d'Ajudes a Esportistes Olímpics (ADO) o paralímpic (ADOP), en qualsevol dels seus nivells.
h) No estar sotmès / a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de subvencions.

Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds s’ iniciarà el dilluns 26 d'octubre  i estarà obert fins a l’esgotament del corresponent crèdit pressupostari.

subvencions destinades a alumnat escolaritzat en l’escola infantil municipal la Serratella. Curs 2020/2021

 

Subvencions destinades a l'adquisició de material escolar per a l'alumnat escolaritzat en l’escola infantil municipal la Serratella durant el curs 2020/2021

Termini de presentació de l’1 al 7 de setembre de 2020

Subvencions destinades a alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil. Curs 2020/2021.

 

Subvencions destinades a l'adquisició de material escolar per a l'alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil en centres públics i privats concertats durant el curs escolar 2020/2021.

Termini de presentació de l’1 al 15 de setembre de 2020

Ajudes destinades a establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma per raó de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Objecte

Concessió d'ajudes directes destinades a establiments comercials i autònoms que desenvolupen la seua activitat econòmica al municipi d'Aielo de Malferit, afectats  per  la  situació d'emergència  sanitària.

La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir al manteniment de la seua activitat i de l'ocupació, i minimitzar els efectes de la dràstica reducció dels ingressos iniciada durant este període d'emergència sanitària.

A l'efecte d'aquesta subvenció, s'entén com a activitat comercial l'activitat realitzada per persones físiques o jurídiques que compleixen els requisits assenyalats en l’article 3 de les bases i que es dediquen a la venda de béns o serveis a consumidors finals amb ànim de lucre i mitjançant establiment comercial o no.

 

Persones beneficiàries

Seran persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, que realitzen qualsevol activitat econòmica per compte propi amb domicili fiscal o de l'activitat al municipi d'Aielo de Malferit, i que complisquen els requisits següents:

 1. Ser autònom o empresa.
 2. Haver estat donada d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a data 14 de març de 2020, en cas de persones autònomes.
 3. Que l'activitat econòmica s'hagués iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020.
 4. Que l'activitat que desenvolupen s'haja vist afectada pel tancament d'establiments disposat als articles 9 i 10 del RD 463/2020 de 14 de març (modificat pel RD 465/2020 de 17 de març), i que es poden consultar a l’ANNEX 0.
 5. No tenir cap deute pendent en període executiu amb l'Ajuntament d´Aielo de Malferit i altres administracions públiques. Este requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, en el seu cas.
 6. Haver justificat qualsevol ajuda que li haja estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d´Aielo de Malferit.

A més, no podran incórrer en cap de les prohibicions per a ser subjectes beneficiaris de subvencions públiques establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Despeses subvencionables

 • Taxa per recollida i tractament de residus orgànics.
 • Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP (7 de desembre de 2020).

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels procediments previstos en la legislació.

 

Documentació